Referat fra styremøte i Forsvarergruppen 18. juni 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte onsdag 18. juni 2024 kl. 17:00lokalene til Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & Co. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:

Mette Yvonne Larsen

Espen Wangberg

Henriette Willis

Victoria Westrum

Petter Sogstad Grannes

Jon Anders Hasle

Annichen Rye-Holmboe

Øyvind Sterri

Martin Kaasgaard Nielsen

Berit Holm

Fraværende:

Kim Brügger Villanger

Sted: Oslo, den 18. juni 2024
Referent: Ida Solberg Thommessen

1. Godkjenning av referat fra styremøte 15. mai 2024 

Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker 

a. Ny rapport fra Sivilombudets forebyggingsenhet om barn i Eidsberg fengsel 

Forsvarergruppen ser svært alvorlig på Sivilombudets funn i Eidsberg fengsel, og frykter at barn soner sammen med voksne også i andre fengsler i Norge. Det er tydelig at Kriminalomsorgen ikke operer i tråd med FNs barnekonvensjon, og dette er bekymringsverdig. Forsvarergruppen vil vurdere å igangsette et nytt prosjekt tilsvarende det som Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg iverksatte i 2008. Prosjektets primære siktemål var å undersøke om fengslede barn blir behandlet i samsvar med barnekonvensjonen, og besto av dybdeintervjuer av mindreårige innsatte. Et nytt prosjekt fordrer samarbeid med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Forsvarergruppen vil gå i dialog med dem om dette.

Videre oppfordrer styret Forsvarergruppens medlemmer til å aktivt ta i bruk rapporten fra Sivilombudet i fengslingsmøter og i andre arenaer der den kan være relevant.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2024/06/Temarapport_Barn-i-Eidsberg-fengsel.pdf

b. Orientering om Forsvarergruppens møte med Digdir om oversendelse av straffesaksdokumenter i Altinn

Annichen Rye-Holmboe har representert Forsvarergruppen i møte med Digdir om mottak av straffesaksdokumenter i Altinn tidligere i år. I møte ble det tatt opp de utfordringene som oppleves med oversendelse av straffesaksdokumenter, herunder hvordan oversendelsen ser ut i forsvarerens innboks med manglende merking av hvem saken skal til samt hvem eller hva saken gjelder. Behovet for standardisering av oversendelsene og mulighet for å integrere dokumentene med tidligere oversendelser ble også tatt opp. Digdir er i prosessen med å forbedre løsningene i Altinn, som planlegges å være ferdig juni 2026 og vil be om flere innspill fra Forsvarergruppen ved behov.

c. Endring av besøksrutiner for advokatbesøk i Oslo fengsel 

Forsvarergruppen har mottatt brev fra Oslo fengsel der det opplyses om endring i besøksrutiner for advokatbesøk. Det stenges for inngang i tidsrommet 17.00-18.00, slik at besøk må igangsettes før kl. 17.00 eller etter kl. 18.00. Ordningen ble iverksatt 10. juni 2024 og skal i første omgang vare i tre måneder. Tidsrommet er praktisk viktig for forsvarere som kommer fra retten, og styret vil sende en henvendelse til Oslo fengsel hvor det bes om at beslutningen omgjøres eller i alle fall ikke videreføres etter utløpet av tre måneder.

d. Oppdatering fra Yngre Forsvarere

Yngre Forsvarere har arrangert to foredrag den siste tiden; Bernt Heiberg snakket om arbeidsmetode i store straffesaker og Cecilie Nakstad snakket om forsvarerens rolle i avhør av mistenkte barn eller særlig sårbare voksne. Begge foredragene hadde høy oppslutning og mange fornøyde deltakere både fysisk og digitalt. Yngre Forsvarere arrangerer sommeravslutning for sine medlemmer 20. juni. Det er allerede planlagt flere faglige og sosiale arrangementer utover våren.

Forsvarergruppen tar referatet til etterretning og er glade for at Yngre Forsvarere arrangerer praktisk rettede foredrag for medlemmene.

3.  Forsvarergruppens høstseminar 

Forsvarergruppen ser frem til å ønske alle velkommen på Sundvolden 25. til 27. oktober 2024. Programmet er stort sett ferdigstilt og vil etter planen sendes ut i august.

Påmelding skjer via denne lenken: https://www.advokatforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/aktivitetskalender/2024-oktober/forsvarergruppens-hostseminar-2024/ Eller ved å fylle ut dette skjemaet som sendes til Berit Holm på e-post bho.forsvarergruppen@advokatforeningen.no.

OBS! Det går ikke lenger buss mellom Gardemoen og Sundvolden. Den letteste måten å komme til Sundvolden er å ta flytoget fra Gardemoen til Lysaker og buss nr. 200 fra Lysaker. Bussen skal korrespondere med flytoget.

4. Streik for bærekraftig rettshjelpssatsen

Streiken fortsetter og etter sommeren ønsker Forsvarergruppen idémyldring med advokater, samt et særskilt møte med advokater som går mye i Høyesterett for å drøfte de innspill som har kommet til veien videre for streiken.

Styret fikk besøk av representanter fra aksjonsgruppa til de streikende sakkyndige psykologene, Monica Flock og Olof Gøtestam. De fortsetter streiken i barnefordelingssaker i lagmannsrettene og opplever bred støtte. Styret ber aksjonsgruppa forsøke å innhente tall på hvor mange sakkyndige som per nå ikke tar saker for lagmannsrettene. Aksjonsgruppa for de sakkyndige psykologene og styret i Forsvarergruppen vil fortsette å holde tett kontakt fremover.

5. Valg av ny leder til lovutvalget for strafferett og straffeprosess 

Berit Reiss-Andersen trer av som leder av lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Styret i Forsvarergruppen takker Berit for god innsats over flere år og ønsker henne lykke til videre.

Forsvarergruppen vedtar at Bernt Heiberg tar over som leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess og ser frem til godt samarbeid!

Forsvarergruppen drøftet sammensetning av lovutvalget for øvrig og vil lyse ut ledige verv over sommeren.  

6. Masterstipend høsten 2024 

Forsvarergruppen vedtar at det er Marie Wolf som mottar Forsvarergruppens strafferettstipend og skriveplass for høsten 2024. Marie skal skrive om «Siktedes rett til dokumentinnsyn». Forsvarergruppen gratulerer og ser frem til å lese masteroppgaven når den tid kommer.