Referat fra styremøte 6. februar 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 6. februar 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 6. februar 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Jon Anders Hasle 
Halvard Helle - ledr i høringsutvalget
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant
Fride Wirak - Leder av yngre forsvarere 

Sted: Oslo, den 2. februar 2021 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 1/2021

Forsvarergruppen holdt styremøte på Teams 2. februar 2021. Agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte, 24. november 2020
Referatet ble godkjent.

2. Orienteringssaker
a) Automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges
Politidirektoratet har ikke svart på Forsvarergruppens henvendelse om dette, men til Advokatbladet som på bakgrunn av vår henvendelse har laget en sak om dette. Det opplyses at det i samarbeid med Politiets IKT-tjenester skal utvikles en funksjonalitet i straffesakssystemet slik at det ved henleggelse genereres automatisk underretningsbrev til forsvarer. Inntil funksjonaliteten er på plass, vil det sendes ut en påminnelse via forvaltnings- og utviklingsapparatet, om at de interne manuelle rutinene skjerpes. Styret er fornøyd med dette, men purrer allikevel på et direkte svarbrev på vår henvendelse.

b) Felles henvendelse til Domstoladministrasjonen om behovet for rettsfrie dager mm. i større straffesaker
Riksadvokaten og Forsvarergruppens omforente brev til Domstoladministrasjonen ble sendt 9. desember 2020. Det avventes svar.

c) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk
Styret hadde overfor direktoratet uttrykt bekymring over at det ikke lenger er mulig for siktede i varetekt å ringe sin oppnevnte forsvarer og at forsvareren kobler på en telefontolk med «konferanse-funksjon». Direktoratet skriver i sitt svarbrev:

«KDI har fått opplyst fra våre enheter at det til tider har vært tilfeller der innsatte har fått mulighet til å benytte telefon som ikke er satt opp i Wind-systemet, for å ha samtaler med sine advokater. Vi er kjent med at i enkelte av disse sakene blir advokattelefoner gjennomført som konferansetelefoni, der tolketjeneste eller ander samarbeidspartnere tar del i samtalen. Dette er en ressurskrevende handling og vi er kjent med at flere enheter ikke har muligheter for å gjennomføre slike telefonsamtaler. Dette begrunnes med bygningsmessige utfordringer ved at enhetene ikke har rom som er egnet for at innsatte kan oppholde på seg uten tilsyn, og dette medfører sikkerhetsutfordringer.»

Någjeldende praksis innebærer i realiteten at de siktede som ikke behersker norsk/engelsk, blir forhindret fra kontakt med sine forsvarere og må avvente besøk. Forsvarergruppen er derfor ikke fornøyd med svaret og vil tilskrive departementet.

 d) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende telefonanrop fra fengselet; «skjult nummer»
Styret hadde sendt brev om praksisen hvor flere fengsler operer med skjult nummer. Direktoratet skriver i sitt svarbrev:

«KDI har forståelse for at skjulte anrop vil kunne innebære enkelte praktiske utfordringer for mottakeren. Under henvisning til sikkerhetsmessige hensyn er det imidlertid nødvendig a operere med skjult nummer i tilfeller der innsatte benytter seg av telefonen. I motsatt fall ville innsattelefonen blitt identifisert med avdelingen der innsatte sitter, noe som bade ville vanskeliggjort og medført risiko for misbruk av telefonordningen. Uten at vi har undersøkt hvorvidt dette er teknisk mulig, anser vi det heller ikke som hensiktsmessig at fengselets direktenummer (sentralbordet) vises i forbindelse med telefonanrop. I slike tilfeller ville fengselets sentralbord/administrasjon svært hyppig blitt kontaktet av pårørende og andre som innsatte i ulike avdelinger har forsøkt å oppnå kontakt med per telefon.»

Styret er kjent med flere fengsler hvor denne problematikken er løst og betviler derfor at en slik praksis ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte i alle fengsler. Styret er ikke fornøyd med svaret og tilskriver departementet.

e) Brev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest
Styret, ved Marit og Marius, har siden sist møte korrespondert med Oslo politidistrikt vedrørende rutiner og praksis ved arrest av mindreårige. De uttrykte bekymringene om blant annet tilrettelagte celler, lengden på arrestoppholdet og isolasjon, er ikke besvart tilfredsstillende. Brevene vedlegges utsendelsen av referatet. Styret følger saken videre opp i samråd med Barneombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter. Blant annet vil det vurderes å dra på en omvisning i arresten på Oslo politihus.

Forsvarergruppen har blitt invitert til å delta i et kommende møte i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet som skal se på problematikk rundt mindreåriges møte med politiet. Marit møter fra styret.

f) Forsvarergruppen deltok i høring på Stortinget om endringer i straffegjennomføringsloven
Styremedlem Maria Hessen Jacobsen deltok på stortingshøring om foreslåtte endringer i straffegjennomføringsloven. Hun fokuserte på sitt innlegg på forslaget om å bruke spyttebeskytter på innsatte og ba dette avvist.

Hele Forsvarergruppens skriftlige innspill til justiskomiteen kan leses her: https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2021/januar/gar-imot-forslag-om-bruk-av-spyttbeskytter-pa-innsatte/

g) Karantene ved bruk av beskyttelsesutstyr
Selv om forsvarer er bekledd med beskyttelsesutstyr ved fengselsbesøk eller avhør, må forsvarer allikevel i karantene om man har hatt under to meters avstand til siktet/innsatt i mer enn 15 minutter. For å unngå dette kan forsvarer, om mulig, be om bruk av et større rom som muliggjør overholdelse av den nødvendige avstanden. 

h) Brev fra innsatte i Ila fengsel
Forsvarergruppen har mottatt kopi av brev fra innsatte på Ila fengsel til Fengselsledelsen, hvor det redegjøres for problemer som kan oppstå i forbindelse med at innsatte skal tvangsflyttes til Ullersmo fengsel i forbindelse med at Ila fengsel og forvaringsanstalt skal pusses opp. Styret deler bekymringen til de innsatte. Forvaringsdømte har krav på særlig oppfølging for å hjelpe de tilbake til et normalt samfunnsliv. Hvis slike tiltak faller bort eller bare i begrenset grad kan tilbys innsatte på Ullersmo fengsel, faller den etiske begrunnelsen for forvaring bort.

i) Referat fra møte i Yngre forsvarere 8. desember 2020
Fride Wirak orienterte styret om hva gruppen har arbeidet med. Blant annet er det avholdt flere faglige seminarer, og arbeidet med en fullmektighåndbok er snart ferdig. Utvalget har diskutert at telefonene de pågrepne i sentralarresten i Oslo politidistrikt får disponere er utilfredsstillende. Det er ekko, skurring og generelt svært dårlig lyd som hindrer effektiv kommunikasjon mellom forsvarer og siktede de gangene det er nødvendig å snakke på telefon. Dette har vært oppe i styret ved flere anledninger.

Sentralarresten har bedt forsvarere sende en skriftlig klage ved hver anledning dette oppleves – og styret oppfordrer alle medlemmene til å gjøre dette. Styret vil tilskrive Oslo politidistrikt.

3. Sundvolden 2021
Styret diskuterte det faglige programmet til høstseminaret. Datoene for seminaret er 22. – 24. oktober.

4. Årlig møte med Riksadvokaten
Marius O. Dietrichson og Cecilie Nakstad vil møte hos Riksadvokaten 15. mars.

Følgende temaer har blitt spilt inn som temaer til møtet:

 1. Klausulering
 2. Påtalepraksis under pandemisituasjonen
  a) Påtalemyndighetens hensiktsmessighetsvurdering av tiltalebeslutning, den enkelte tiltalepost og anke
  b) Utstedelse av forelegg istedenfor påstand om betinget fengsel
  c) Ikke vedtatt forelegg blir møtt med påstand om fengsel
 3.  
 4. Oppfølging av filleristingsartikkel
 5. Isolasjon av mindreårige i arrest

Har medlemmene forslag til temaer, bes de kontakte Forsvarergruppen på 

5. Oppfølging – Kriminalomsorgens rutiner ved kroppsvisitasjon
Etter Gulating lagmannsretts dom (LG-2019-161767) utarbeidet Kriminalomsorgen nye retningslinjer som skulle hindre videreføring av praksis med rutinemessig kroppsvisitasjon av innsatte. Informasjon fra klienter tilsier at det likevel visiteres rutinemessig enkelte steder. Styret oppfordrer medlemmene til å være oppmerksomme på om visitasjonene fortsatt foregår rutinemessig og, og til å melde fra til .

6. Nektelse av besøk i fengsel
Forsvarergruppen har tilskrevet Trondheim fengsel i forbindelse med at de nekter alle besøk, både av advokat og familie til innsatte. Trondheim fengsel forsvarer i sitt svarbrev praksisen, og viser til føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Styret mener disse føringene legger opp til en feil forståelse av de midlertidige reglene om besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 45 a. Etter disse reglene skal nektelse av besøk gjøres etter en konkret vurdering og skal anses som et enkeltvedtak. Styret tilskriver Kriminalomsorgsdirektoratet.

7. Eventuelt
Neste styremøte:
18.mars 2021 kl. 17:00
Teams eller C. J. Hambros plass

 

                                                Oslo, den 6. februar 2021
                                          FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                          Berit Holm
                                                           Sekretær