Referat fra styremøte 22. august 2022

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 22. august 2022

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lommedahl Sæter
Espen Wanberg
Petter Sogstad Grannes
Maria Hessen Jacobsen
Jon Anders Hasle
Magnus Torfoss - Leder av Yngre Forsvarere
Berit Reiss-Andersen - Lovutvalgets leder      
Ida Solberg Thommessen - Advokatforeningens representant

Sted: Oslo, den 22. august 2022
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 5/2022

Forsvarergruppen holdt styremøte 23. mai 202 kl. 16:002, agenda var utsendt på forhånd.

1) Referat fra styremøte 23. mai 2022.
Ingen merknader

2) Orienteringssaker.

 a. Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedørende mobilavtaler for innsatt på lavsikkerhet og Kriminalomsorgens undersøkelsespraksis.
Styret har i brev av 18. november 2021 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om å redegjøre for lovhjemmel og praksis i landets fengsler vedrørende undersøkelse av mobilen til innsatte på lavsikkerhet i forbindelse med permisjoner og lignende, herunder gjennomgang av innsattes korrespondanse og sikring mot innsyn i taushetsbelagt korrespondanse. FG har stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for slik praksis.

Kriminalomsorgen region vest fattet nylig et vedtak hvor det konkluderes med at de ikke har hjemmel til å kontrollere elektronisk innhold på innsattes mobiltelefoner før og etter utganger fra fengsel. Forsvarer-gruppen purret på svar på fra KDI i lys av dette vedtaket.

Vi har den 07. juli 2022 mottatt svar fra KDI der det fremgår at direktoratet slutter seg til den juridiske vurderingen gjort av Kriminalomsorgen region vest og har videresendt vedtaket til øvrige regioner i Kriminalomsorgen. KDI anmoder regionene om å sikre at fengsler ikke tar i bruk liknende praksis eller avtaler for kontroll av innsattes mobil og korrespondanse. Forsvarergruppens styre tar det til etterretning, og er tilfreds med sakens utfall.

b. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende forslag til endringer av salær-instruksens § 11.
Styret har tilskrevet Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 11. mars 2022 og anmodet at det inntas et nytt ledd i salærforskriften § 11 hvor salærfastsettende myndighet gis mulighet til skjønnsmessig godtgjøring for vesentlige endringer i antall rettsdager eller ved bortfall av saken, og hvor bortfallet finner sted med mer enn tre dager før rettsmøtet. Salærforskriften § 11 bygger på en absolutt forutsetning om at bortfallet skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag, for at det skal ytes godtgjøring for planlagte dager i retten. I større saker, som utsettes mer enn tre dager før, vil denne ordningen slå uheldig ut da det for advokaten i slike tilfeller, på så kort varsel, ofte være vanskelig å fylle alle de bortfalte rettsdagene med annet arbeid.

Vi har mottatt svar fra Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 10. august 2022. Departementet vil ikke prioritere forslaget på nåværende tidspunkt, men utelukker ikke å se nærmere på det senere. Styret tar svaret til etterretning.

c) Årlig møte med Riksadvokaten
Møtet som skulle finne sted 10. juni 2022 ble utsatt til høsten 2022.

d) Dialog med Norges institusjon for menneskerettigheter. 
NIM har i en henvendelse til styrets leder tatt initiativ til et møte med Forsvarergruppen for å etablere kontakt og for å vurdere om det er noen krysningsfelt i det arbeidet våre organisasjoner gjøre.

 Styret er positive til et slikt møte og Marius Dietrichson og Bendik Falch-Koslung deltar.

e) Referat fra Yngre forsvarere.
Magnus Torfoss, leder av Yngre forsvarere, redegjorde for gruppens arbeid. Yngre forsvarere arbeider for tiden med oppdateringer av Fullmektighåndboka. De skal også gjennomføre et møte med Tilsynsrådet om effektivisering av bevillingsprosessen med tanke på å gjøre denne elektronisk. I tillegg vil det gjennomføres flere sosiale og faglige arrangementer i gruppens regi gjennom høsten.

Styret oppfordrer alle medlemmer av Yngre forsvarere til å også melde seg inn i Forsvarergruppen. Det bør jobbes mot å finne en enkel og hensiktsmessig løsning for innmelding slik at Yngre forsvareres medlemmer lett får medlemskap i Forsvarergruppen.

3. Forsvarergruppens høstseminar.
Vi minner om seminaret på Sundvolden fra 21. – 23. oktober 2022.  Booking skjer via Forsvarergruppens hjemmesider: https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/faggruppene/forsvarergruppen/aktiviteter/hostseminar2022/

Alternativt kan påmelding skje direkte til Forsvarergruppens sekreteriat v/ Berit Holm. Hennes e-postadresse er .

4. Sak om rettens oversendelse av begjæring om forsvareroppnevnelse til politiet.
Styret har blitt gjort oppmerksom på at domstolen ved enkelte oversender oppnevningsbegjæring etter § 100 (2) til påtalemyndigheten med anmodning om deres synspunkt, uten varsel til forsvarer. Dette kan innebære en risiko for brudd på taushetsplikten ved at fortrolige opplysninger inntatt i søknaden til retten dermed også deles med politiet. Styret er av den oppfatning at søknad om oppnevning er et forhold mellom forsvarere og domstolen, og at påtalemyndigheten ikke er part i den saken. Retten bør følgelig ikke få seg oversendt begjæring eller ha adgang til å uttale seg om den – med mindre forsvareren først gis anledning til å uttale seg om en slik fremgangsmåte.

Styret noterer seg saken og vil ta den opp i møter med Domstolsadministrasjonen og kontaktutvalgene.

5. Henvendelse om konkurranseklausuler.
Styret har mottatt en forespørsel om Forsvarergruppen har innspill om håndtering av konkurranseklausuler for klienforpliktelser knyttet til overgang mellom ulike advokatfirmaer. Styret vedtar å ikke uttale seg i denne saken.

 6. Manglende underretning om henleggelse til forsvarer.
Saken utsettes til neste styremøte.

 7. Adgang for advokater til å benytte seg av andre medarbeidere på saker etter rettshjelploven.
Styret er blitt gjort kjent med at denne saken er løst og behandler den derfor ikke videre.

 8 Invitasjon til å komme med innspill om tema for rettsstatsmelding.
Styret ved Marit Lomundal Sæther leverte i juli innspill til advokatforeningens rettsstatsmelding som senere ble presentert på Arendalsuken.

9. Henvendelse fra Barneombudet angående forvaring av barn.
Styret har mottatt en henvendelse fra Barneombudet angående bruk av forvaringsstraff på barn. Barneombudet har etter en gjennomgang av saker der barn er fengslet funnet at det de siste årene har vært en økning i forvaringsdommer for barn. Barneombudet har i henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet bedt om en utredning av årsakene til den økte bruken av forvaring overfor mindreårige, iverksettelse av tiltak for å etterleve anbefaling fra FNs barnekomité om å slutte med forvaring av barn, bidra til etablering av hjelpetilbud til barn med store, sammensatte vansker og vurdere lovendring som sikrer at mindreårige ikke idømmes forvaring eller annen tidsubestemt straff.

Justis- og beredskapsdepartementet viser i sitt svar til Barneombudet til barnekonvensjonen art. 37 bokstav a og holder fast ved at ettersom norsk rett fastsetter en tidsramme for forvaringen og i tillegg åpner for prøveløslatelse, så anses forvaring av barn ikke å være i strid med barnekonvensjonen. Men departementet anerkjenner at en forvaringsdom vil være en belastning for barnet og finner at det er behov for å følge utviklingen nærmere.

Styret slutter seg til Barneombudets bekymringer og finner situasjonen alvorlig. Styret ved Marius Dietrichson, Maria Hessen Jacobsen og Cecilie Nakstad vil i samråd med Menneskerettutvalget sende en ny henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet med kopi til FNs barnekomité og øvrige relevante organer. Forsvarergruppen vil i tillegg opprettholde kontakt og samarbeid med Barneombudet. Forsvaringsstraffer bør overhode ikke gis til barn.

10. Henvendelse om mindreåriges rett til privatliv under saksgangen i straffesaker.
Vi har mottatt en henvendelse som gjelder bekymring rundt offentlighet i straffesaker der tiltalte er mindreårig. Det vises til at media i noen tilfeller skriver inngående fra hovedforhandlinger og siterer innhold fra personundersøkelser. Slik praksis kan gå på bekostning av mindreåriges rett til privatliv, og kan føre til at foreldre vegrer seg for å samtykke til personundersøkelse.

Styret henvender seg til Domstolsadministrasjonen vedrørende dommerens rolle i dette. Videre ber styret Forsvarergruppens medlemmer være bevisst muligheten til å

  • Be om lukkede dører (domstolloven § 129 andre ledd bokstav a og b og for eksempel LB-2021-2258)
  • Kreve lukkede dører når personundersøkelser av mindreårige (PUM) bevisføres i retten: «Opplysningene i personundersøkelsen skal bare meddeles retten og partene i møte for stengte dører og under pålegg om taushetsplikt» (strpl. § 161 a) fjerde ledd). Bestemmelsen er gitt for å verne barnets rett til privatliv, og er et unntak fra dl. § 124 første ledd om offentlige rettsmøter (Prop. 135 L (2010-2011) s.169)
  • Be om helt/delvis forbud mot offentlig gjengivelse av dommen (dl. § 130 første ledd bokstav a)
  • Be om forbud mot gjengivelse av PUM fra dommene (strpl. § 161 a) fjerde ledd og dl. § 130 første ledd bokstav a)).
  • Be om at dommerne er obs på problematikken under domsskriving, og lar være å sitere fra PUM, men i stedet henviser til punkter eller sidetall i PUMen.

 11. Eventuelt
Det er ingen nye saker til «Eventuelt».

 

Neste styremøte er:
27. september 2022 kl. 17:00
C.J. Hambros plass 5

                                  Med vennlig hilsen
                     FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                        Berit Holm