Referat fra styremøte 23. august 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 23. august 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen 
Dato: 23. august 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Jon Anders Hasle
Halvard Helle                    -    Høringsutvalget
Elin Grinde                        -    Fungerende leder av Yngre forsvarere
Armin Khoshnewiszadeh  -    Advokatforeningens representant

Kopi: Hovedstyret

Sted: Oslo, den 23. juni 2021 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 6/2021

Styret i Forsvarergruppen holdt møte 23. august 2021. Agenda var utsendt forutfor styremøtet.

1) Referat fra styremøte, 16. juni 2021.
Ingen bemerkninger.

2) Orienteringssaker

a) Brev til Justisdepartementet vedrørende konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk.
Styret har fått svar på sin henvendelse, og departementet har i brev av 28. juni 2021 orientert om at Kriminalomsorgsdepartementet arbeider med å innføre et nytt telefonsystem som vil gjøre det mulig å gjennomføre trepartssamtaler. Systemet forventes å ta i bruk i løpet av 2021.

Styret er fornøyd med svaret.

 b) Brev til Justisdepartementet vedørende telefonanrop fra fengselet «skjult nummer»
Styret har fått svar på sin henvendelse i brev fra departementet 10. august 2021. Departementet besvarer vår henvendelse med at man har forståelse for de ulemper det har for forsvarere med skjult nummer. Departementet sier videre at det er Kriminalomsorgsdirektoratet som har det faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen og er nærmest til å vurdere sikkerhetsmessige og praktiske forhold rundt bruk av telefon i fengslene. Departementet støtter KDIs forslag om at klientene anmodes om å legge igjen beskjed dersom de ikke får kontakt.

FG er ikke tilfreds med departementets tilnærming til dette, men vi tenker at dette løser seg med det nye telefonsystemet som skal innføres, eventuelt i dialog med oss.

c) Henvendelse til Kriminalomsorgsdepartementet vedrørende IKT-teknologi i kriminalomsorgen.
Her avventer vi svar.

d) Brev til Politidirektoratet vedrørende mindreårige i arrest.
Styret har sendt brev til Politidirektoratet hvor vi etterspør en redegjørelse for hvorfor 21 mindreårige har sittet på celle utover 24 timer i 2020. Det ble også anmodet om en innskjerping av rutinene for mindreårige i arrest med det formål at oppholdene gjennomføres i henhold til menneskerettslige forpliktelser.

Her avventer vi svar.

 e) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.
I forlengelse av Forsvarergruppens møte og omvisning i sentralarrest i Oslo 7. juni er det sendt brev med konkrete oppfordringer til å forbedre forholdene for mindreårige. Forsvarergruppen har fått et kort svar 30. juni 2021 om at innspillene skal tas opp til diskusjon internt og at vi vil få et mer utfyllende svar i etterkant av dette.

Her avventer vi svar.

f) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende varsel til forsvarer når klient flyttes til nytt fengsel.
Styret sendte brev til Kriminalomsorgsdirektoratet 18. august 2021 om at det er ønskelig at forsvarer får orientering når varetektsinnsatte flyttes fra et fengsel til et annet.  Enkelte av våre medlemmer har klaget over at man ikke blir orientert.

Her avventer vi svar.

g) Oppnevning av nytt Jahre-utvalg.
Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe for å ajourføre og etter behov supplere retningslinjene i rapporten «Bedre og mer effektiv straffesaksbehandling i domstolene» datert 13. januar 2020. Arbeidet vil ledes av lagmann Hans-Petter Jahre, og fristen for arbeidet er satt til 1. april 2022.

Forsvarergruppen har etter noen endringer, meldt inn to representanter til utvalget:

  • Advokat Berit Reiss-Andersen, og
  • Advokat Marius O. Dietrichson.

h) Deltagelse på Dommerfullmektigforeningens årsmøte.
Styret har fått invitasjon til å delta på ovennevnte årsmøte den 19. november 2021, og her møter Marius O. Dietrichson. Han har blitt bedt om å kommentere de seneste lovendringene i straffeprosessloven som blant annet søker å tilrettelegge for mer aktiv saksstyring.

i) Sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus + bruk av pleksiglass i salene.
Forut for koronapandemien måtte alle besøkende til Oslo tinghus gå gjennom sikkerhetskontrollen, herunder også polititjenestemenn, politijurister, statsadvokater og advokater for øvrig. Av hensyn til smittevernet ble dette lempet under pandemien. De nevnte gruppene har det siste året sluppet sikkerhetskontrollen, og har i stedet kunnet benytte glassportene ved siden av. Advokatene har i den forbindelse fått utdelt et eget inngangskort. Tingretten vurderer nå ordningen, og Forsvarergruppen har i den forbindelse uttalt seg. Vi har bedt om at ordningen gjøres permanent.

Oslo tingrett vil nå, etter tilslutning fra Forsvarergruppen, fjerne pleksiglass i rettssalene, men de vil foreløpig bli værende i fengslingssalene.

j) Forberedelse til aktørkonferanse om store straffesaker torsdag 6. januar 2022.
Oslo tingrett ønsker å opprette en arbeidsgruppe i forbindelse med aktørkonferansen om store straffesaker som skal bistå med å lage program og skaffe innledere. Styret finner en eller to personer til å sitte i arbeidsgruppen.

k) Orientering fra Yngre forsvarere.
Elin Grinde har overtatt som fungerende leder av Yngre forsvarere da Fride Wirak har fått ny jobb. Elin orienterte Styret om at arbeidet med håndboken nærmer seg slutten og den forventes å være ferdig før seminaret på Sundvolden.

 3)  Sundvolden.
Det er rekordstor påmelding til seminaret på Sundvolden 22. – 24. oktober.

4) Forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen
Når en fysisk person straffes med bot, skal det samtidig utmåles en subsidiær fengselsstraff som den botlagte skal sone hvis boten ikke blir betalt, jf. straffeloven § 55. Dette gjelder enten boten blir ilagt ved dom eller forelegg. Når retten idømmer bot, fastsetter retten også den subsidiære fengselsstraffen. Ilegges boten ved forelegg, fastsetter påtalemyndigheten den subsidiære straffen.

Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig fordi lønnsnivået i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Styret vurderte hvordan dette best adresseres, og besluttet å tilskrive Riksadvokaten vedrørende dette.

 5) Omlegging av praksis for tolkeregninger.
I forbindelse med at domstolene nå er i gang med å sentralisere oppgaver knyttet til regnskap og lønn i Domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon (DRL), ser det også ut til at det har skjedd en omlegging av praksis hvor advokaten fra nå av må legge ut for tolk og sende krav om refusjon av utlegg. Dette er i utgangspunktet i tråd med salærforskriften § 5 fjerde ledd, men har tidligere som regel ikke blitt praktisert. Ettersom sentraliseringen av regnskaps- og lønnsfunksjonene i domstolene enda ikke er ferdig, kan det virke som det pr. i dag er noe ulik praksis i landet. Oslo tingrett er for eksempel foreløpig ikke en del av dette.

En slik omlegging av praksis kan utfordre likviditeten til advokatene, spesielt hvor man driver smått eller hvor man har store saker hvor det kan være behov for flere tolker. Også hvor man har en § 100 (2) oppnevning med annenspråklig klient, kan dette føre til likviditetsproblemer idet salærkrav i utgangspunktet ikke anerkjennes før saken er avsluttet. Samtidig legges administrasjonen av dette på advokatene.

Styret vil henvende seg til Domstoladministrasjonen med anmodning om at man tar tak i dette problemet snarest mulig.

6) Oppnevnelser til lovutvalget for strafferett og straffeprosess.
Det er meldt inn til styret at det vil bli flere utskiftninger i lovutvalget snarlig. Åpne plasser til lovutvalget vil utlyses. Dette kommer vi tilbake til.

7)  Eventuelt.

Neste styremøte er:

Mandag 27. september 2021 kl. 17:00.
Sted:  C.J. Hambros plass 5.

 

                                                              Med vennlig hilsen
                                              FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                                       Berit Holm
                                                                        sekretær