Referat fra styremøte 23. mai 2022

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 23. mai 2022

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lommedahl Sæter
Maria Hessen Jacobsen
Espen Wanberg
Jon Anders Hasle
Petter Sogstad Grannes
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant
Magnus Torfoss - Leder av Yngre Forsvarere
Berit Reiss-Andersen - Lovutvalgets leder                                

Sted: Oslo, den 23. mai 2022
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 3/2022

Forsvarergruppen holdt styremøte 23. mai 202 kl. 16:002, agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøtet, 17. mars 2022.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringsmøter.

a) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.
Forsvarergruppen har sendt et brev til Oslo politidistrikt foranlediget av at 21 mindreårige satt på celle utover 24 timer i 2020, samt konkrete innspill å forbedre forholdene for mindreårige i sentralarrest.

Nytt:
Vi har nå fått svar. Styret er fornøyd med at Oslo politidistrikt tar våre innspill seriøst og følger de opp.

b) Brev til Riksadvokaten vedrørende forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen.
Styret har tilskrevet Riksadvokaten i brev av 6. september om utregningen av den subsidiære fengselsstraffen. Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig blant annet av den grunn at lønnsnivået og betalingsevnen i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen (omregningsnøkkelen) har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man på grunnlag av det samme lovbrudd stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Nytt:
Vi har ikke mottatt svar, men styret ser seg fornøyd med avklaringen som nå er gjort i Høyesterett, jf. HR-2022-981-A avsnitt 67:

«Når det blir idømt bøter, skal det fastsetjast subsidiære fengselsstraffer, jf. straffelova § 55. Praksis fram til no har jamt over vore ein dag fengselsstraff per 500 kroner i bot. Dette er føresett i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) side 452, basert på pengeverdien den gongen. Sjølv om pengeverdien ikkje er halvert sidan då, meiner påtalemakta at tida no er mogen for  doble beløpet til 1000 kroner. Då vil ein kunne halde fast ved dette rettsteknisk tenlege beløpet ei tid framover. Eg er samd i dette. Den subsidiære fengselsstraffa blir såleis sett til 20 dagar.»

c) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende mobilavtaler for innsatt på lavsikkerhet og kriminalomsorgens undersøkelsespraksis.
Styret har i brev av 18. november 2021 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å redegjøre for lovhjemmel og praksis i landets fengsler vedrørende undersøkelse av mobilen til innsatte på lavsikkerhet i forbindelse med permisjoner og lignende, herunder gjennomgang av innsattes korrespondanse og sikring mot innsyn i taushetsbelagt korrespondanse.

Nytt:
Kriminalomsorgen region vest har nylig fattet et vedtak hvor det konkluderer med at de ikke har hjemmel til å kontrollere elektronisk innhold på innsattes mobiltelefoner før og etter utganger fra fengsel. Purring på vårt brev er sendt med henvisning til nevnte vedtak. Svar avventes.

d) Brev til Justis og beredskapsdepartementet vedrørende manglende hjemmel for isolasjonsfradrag for domfelte.
Styret anmodet i brev av 22. februar 2022 Justis- og beredskapsdepartementet om å foreslå en hjemmel som gir kriminalomsorgen kompetanse til å gi soningsfradrag til innsatte som har vært underlagt isolasjon under ordinær soning.

Nytt:
I et høringsnotat hvor det foreslås å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom) omtaler departementet Forsvarergruppens brev, men avviser forslaget. Det vises til de samme vurderingene som ble gjort i Prop. 129 L (2020–2021) punkt 5.3.3 side 31-32 hvor det ble konkludert med at det ikke er fullt ut samsvar mellom spørsmål om fradrag i straff for innsatte som har vært utelukket under varetektsfengsling, og spørsmål om fradrag i straffen for domfelte som gjennomfører straff.

I Prop. 126 L (2021-2022) hvor departementet foreslår å videreføre de midlertidige reglene i straffegjennomføringsloven uttaler departementet: «På generell basis bemerker departementet at pandemien har hatt betydelige negative virkninger for mange mennesker, herunder for mennesker i en sårbar situasjon, og som av ulike grunner ikke kan bevege seg fritt. Mye av dette vil ikke kunne kompenseres.»

Styret har forståelse for at mange negative virkninger under pandemien ikke kan kompenseres. Imidlertid er problemet i denne saken at den kompensasjonsordningen som er innført ikke er utformet slik at den også omfatter domfelte. Det understrekes også at denne problemstillingen ikke kun gjelder pandemi-relatert isolasjon, men også gjelder isolasjon av domfelte som skjer, for eksempel på grunn av bygnings- og bemanningsmessige forhold i en normalsituasjon. Det er derfor beklagelig at departementet ikke foreslår en hjemmel for isolasjonsfradrag for innsatte som soner straffen, eller påtar seg å utrede problemstillingen nærmere.

e) Brev til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende forslag til endringer i salærinstruksen.
Styret har tilskrevet Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 11. mars 2022 og anmodet at det inntas et nytt ledd i salærforskriften § 11 hvor salærfastsettende myndighet gis mulighet til skjønnsmessig godtgjøring for vesentlige endringer i antall rettsdager eller ved bortfall av saken, og hvor bortfallet finner sted med mer enn tre dager før rettsmøtet. Salærforskriften § 11 bygger på en absolutt forutsetning om at bortfallet skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag, for at det skal ytes godtgjøring for planlagte dager i retten. I større saker vil denne ordningen slå uheldig ut da det for advokaten i slike tilfeller ofte være vanskelig å fylle alle de bortfalte rettsdagene med annet arbeid.

Svar avventes.

f) Brev til Borgarting lagmannsrett vedrørende vaktordning i lagmannsretten.
Styret hadde tilskrevet Borgarting lagmannsrett i brev av 21. mars 2022. Forsvarergruppen har erfart at Borgarting lagmannsrett ved flere anledninger, på dagen, har behandlet anke fra påtalemyndigheten over avslag på begjæring om oppsettende virkning i internering- eller fengslingssak etter kontortid og uten noen form for kontradiksjon.

Forsvarergruppen er ikke kjent med at det finnes en vaktordning i Borgarting lagmannsrett som gir borgeren, utlendingen eller den siktede, samme adgang som politi og påtalemyndighet til umiddelbar behandling av saken. Forsvarergruppen etterspurte derfor informasjon vedrørende lagmannsrettens praksis i de ovennevnte sakstypene, samt informasjon om hvordan forsvarer/prosessfullmektig bør henvende seg til retten for å få en umiddelbar vurdering av tingrettens beslutning om oppsettende virkning.

Nytt:
Vi har fått svar på vår henvendelse. Lagmannsretten skriver «at vi ikke har noen vaktordning utenom vanlig kontortid/arbeidstid som gir verken påtalemyndigheten eller utlendingen/siktede adgang til umiddelbar behandling av tingrettens beslutning vedrørende spørsmålet om oppsettende virkning. Styret tar svaret til etterretning.

g) Rundskriv om påtalekompetanse.
Styret har mottatt endelig rundskriv fra Riksadvokaten etter av lovutvalget for strafferett og straffeprosess sendte sine høringsinnspill til et foreløpig utkast. Rundskrivet utfyller bestemmelsene i straffeprosessloven §§ 65, 66 og 67 av lov 18. juni 2021 nr. 122 om endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.) slik de vil lyde ved ikrafttredelse 1. juli 2022.

De nye reglene åpner blant annet for at Riksadvokaten kan gi generelle bestemmelser om delegasjon av tiltalekompetanse og gir dessuten påtalemyndigheten i politiet myndighet til å beslutte henleggelse i alle saker, med mindre riksadvokaten har besluttet noe annet.

Rundskrivet er vedlagt referatet.

h) Oppdatering av felles retningslinjer for behandling av store straffesaker i domstolene.
I 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle for å foreta en ajourføring og supplering av felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene (av 13. januar 2020). Arbeidsgruppen ble nedsatt av Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen, Politidirektoratet, Advokatforeningen og riksadvokaten.

Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt.

 i) Årlig møte med Riksadvokaten 10. juni 2022.
Det årlige møte med Riksadvokaten finner sted 10. juni 2022. Følgende emner ble spilt inn som relevante for møtet: Politiets klausuleringspraksis, potensielt rundskriv om forsvareroppnevnelse for barn, oppfølging av Riksadvokatens rapporter om systematiske feil i politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.  

j) Dialog med Norges institusjon for menneskerettigheter.
Norges institusjon har i en henvendelse til styrets leder tatt initiativ til et møte med Forsvarergruppen for å etablere kontakt og for å vurdere om det er noen krysningsfelt i det arbeidet våre organisasjoner gjøre.

Styret er positive til et slikt møte, og Marius Dietrichson følger saken videre opp.

k) Referat fra kontaktutvalgsmøte i Oslo tingrett.
Styrets leder, Marius Dietrichson, tok opp på møtet hvilke rutiner påtalemyndigheten hadde i forbindelse med oppnevning av forsvarer av påtalemyndigheten, i de tilfellene siktede ikke har et eget forsvarerønske.

Styret følger saken videre opp.

 l) Referat fra Yngre forsvarere.
Magnus Torfoss, leder av Yngre forsvarere, redegjorde for gruppens arbeid. Siden sist møte er det avholdt et seminar om psykologiske tilstander hos klienter med konsekvens for utilregnelighet eller straffereaksjon v/ Svein Øverland. Det planlegges ytterligere to faglige seminarer før sommeren, samt en sommeravslutning.

Det arbeides også med supplering og rettelser av Fullmektighåndboken som ble lansert høsten 2021.

 3) Forsvarergruppen høstseminar.
Vi minner om seminaret på Sundvolden fra 21. – 23. oktober 2022.  Booking skjer via Forsvarergruppens hjemmesider.

4) Sak om rettens oversendelse av begjæring om forsvareroppnevning til politiet.
Saken utsettes til neste styremøte.

5) Henvendelse om konkurranseklausuler.
Saken utsettes til neste styremøte.

6) Eventuelt
 a) Det har vært en del spørsmål vedrørende den pågående streiken. Streiken er nå satt på vent og mekling med Justis- og beredskapsdepartementet har begynt. Tor-Aksel Busch og Mats Ruland stiller som meklere i prosessen. Det er berammet møte den 31. mai 2022.

Styret er fornøyd med at aksjonen har gått over i reelle forhandlinger, men er berett på å støtte opp om en fortsettelse av streiken skulle det ikke lykkes å komme frem til et tilstrekkelig godt resultat i meklingen.

De neste styremøter:

Mandag 20. juni 2022 kl. 17:00 – C.J. Hambros plass 5
Mandag 22. august 2022 kl. 17:00 – C. J. Hambros plass 5

                                                          Oslo, den 23. mai 2022
                                            FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                                    Berit Holm
                                                                      sekretær