Referat fra styremøte i Forsvarergruppen 24. januar 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte onsdag 24. januar 2024 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:
Mette Yvonne Larsen
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Henriette Willix
Petter Sogstad Grannes
Øivind Sterri
Annichen Rye-Holmboe
Kim Brugger Villanger  
Berit Reiss-Andersen          leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess
Magnus Torfoss                  leder Yngre forsvarere

Sted: Oslo, den 24. januar 2024
Referent: Elisa Bogaard Vangen/ Berit Holm
Dok.nr. 1/2024

 

1. Referat fra forrige styremøte 21. november 2023 og ekstraordinært styremøte 7. desember 2023.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker 

a. Høstens stipendiat presenterer masteroppgaven sin.
Forsvarergruppens stipendiat for høsten 2023, Tiril Kårhus, presenterte sin masteroppgave om «Rettsstillingen til mistenkte barn mellom 12 og 15 år i norsk straffeprosess – En kritisk analyse fra et barnerettslig perspektiv».

Styret var meget godt fornøyd med oppgaven. Oppgaven er vedlagt referatet.

b. Brev fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
DRK har oversendt en redegjørelse for bruken av Likelihood Ratio (LR) i forbindelse med rettsgenetiske undersøkelser, herunder viktige oppmerksomhetspunkter for brukerne av de rettsgenetiske undersøkelser.

Styret tar orienteringen til etterretning. Brevet er vedlagt referatet.

c. Svar fra KDI om mangelfull bistand fra Ringerike fengsel (elektroniske postsendinger).
Forsvarergruppens styre ble våren 2023 gjort oppmerksom på at Ringerike fengsel ikke vil bidra i de innsattes ønsker om advokatkontakt, ved at fengselet ikke vil sende advokatbytteskjemaer og samtykke til kontorforretning per e-post til forsvarer. Forsvarergruppen mener at fengsler har en plikt til å fasilitere elektronisk kontakt mellom forsvarer og innsatt, og ba i brev av 07.06.23 Kriminalomsorgsdirektoratet om å rydde opp i praksisen i Ringerike fengsel, slik at innsatte gis nødvendig bistand fra fengselet til å ivareta sine interesser.

KDI svarte i brev av 05.12.23, at selv om de er enige i at kriminalomsorgen må følge opp samfunnets digitale utvikling er bruk av e-post til forsendelse av personopplysninger problematisk. KDI redegjør videre for mulige nye digitale løsninger for innsatte. Korrespondansen mellom Forsvarergruppen og KDI er vedlagt referatet.

Styret vil følge opp problemstillingen i møte med KDI 16.02.24.

d. Møte med POD om digital anmeldelsesløsning for bedrifter.
Politiet jobber med en standardisert løsning for enkle anmeldelser av masseovertredelser (tyveri) for næringsdrivende. Petter Sogstad Grannes deltok på vegne av Forsvarergruppen.

Det ble under møtet vist frem testløsningen slik den ser ut i dag, samt noen skisser politiet arbeider med. Arbeidet så langt ser bra ut og vil forhåpentligvis kunne medføre en effektivisering uten at det vil gå på bekostning av rettssikkerheten. Særlig positivt er det at denne løsningen, i motsetning til mange papirversjoner som er i bruk i dag, ikke etterspør om siktede erkjenner straffeskyld m.m. Avhør er en politioppgave som ikke skal utføres av sivile, spesielt ikke fornærmede eller dennes representant.

Skjemaet legger også opp til en økt bruk av konfliktråd i slike saker. Dette kan være hensiktsmessig dersom det gjøres på riktig måte. Det ble gitt innspill fra forsvarerhold på løsningen slik den ser ut i dag, og var enighet om videre dialog om denne og andre løsninger som politiet jobber med.

e. Møte med Riksadvokaten.
Møtet med Riksadvokaten er berammet til 14. februar.

Mette Yvonne Larsen møter for Forsvarergruppen, og vil blant annet løfte frem utfordringer knyttet til klausulering, manglende varsling av pårørende etter pågripelse og fengsling, oppbevaring av speilkopier og passnekt for overgrepsdømte.

f. Møte med KDI.
Møtet med KDI er utsatt til 16. februar 2024. Espen Wangberg, Petter Sogstad Grannes og Jon Anders Hasle deltar som representanter for Forsvarergruppen.

Aktuelle temaer for møtet er blant annet innsattes tilgang til elektronisk post-korrespondanse, telefonkontroll i fengsel og innsattes ringekostnader samt isolasjon og selvmordsrisiko i norske fengsler.

g. Henvendelse fra Frelsesarmeen. 
Frelsesarmeen har startet et prosjekt kalt JUSTUS, som er et tilbud der norske statsborgere i utenlandske fengsler vil kunne takke ja til besøk fra en Frelsesarmeens fengselskapellan fra Norge, mens de soner i utlandet. Innsatte eller pårørende kan kontakte oss gjennom kontaktskjema, på e-post: justus@frelsesarmeen.no eller på telefon: +47 41 19 75 25.

Frelsesarmeen ber advokater om å videreformidle informasjon om tilbudet hvis de har klienter som soner i utlandet. Henvendelsen er vedlagt referatet.

h. Oppdatering fra Yngre forsvarere.
Yngre forsvarere skal avholde allmøte 8. februar. Under allmøtet vil det velges nytt styre og ny leder. Det er i tillegg lagt frem forslag til vedtektsendringer som har til formål å bidra til bedre kontinuitet i styresammensetningen, ved at deler av styret er på valg hvert år. Det har vært god interesse for vervene. Hvis noen ønsker å stille, eller har spørsmål knyttet til verv i Yngre forsvarere, kan man sende e-post til torfoss@advhasle.no.

3. Besøk fra Baneheia-utvalget.
Baneheia-utvalget deltok på deler av Forsvarergruppens styremøte, som del av et innspillmøte.

Baneheia-utvalget er et uavhengig utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Les mer om Baneheia-utvalgets mandat her.

4. Forsvarergruppens høstseminar.
Seminaret avholdes 25-27 oktober på Sundvolden.

Invitasjon med orienteringsbrev sendes medlemmene rett over påske.

5. Rettshjelpssatsen.
Aksjonsutvalget informerte om de 3- 4 ulike aksjoner som blir iverksatt ut fra den tidsplanen som nå er aktuell.

6. Fagdag og medlemsmøte vår 2024
Det avholdes fagdag, kombinert med medlemsmøte, 11. april 2024 kl. 18 i Advokatforeningens lokaler. Det vil legges til rette for digital deltakelse.

Det sendes ut en mer detaljert invitasjon om kort tid. Hold av datoen.

 

Neste styremøte er berammet til: 12. februar 2024 kl. 17:00.  

Med vennlig hilsen
STYRET I FORSVARERGRUPPEN