Referat fra styremøte 25. mars 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 25. mars 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 25. mars 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Jon Anders Hasle 
Halvard Helle - leder i høringsutvalget
Armin Khoshnewiszadeh - Advokatforeningens representant
Fride Wirak - Leder av yngre forsvarere 

Kopi: Bendik Falch-Koslung

Sted: Oslo, den 25. mars 2021 
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 2/2021

Forsvarergruppen holdt styremøte på Teams 25. mars 2021. Agenda var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte, 2. februar 2021.
Referatet ble godkjent.

2. Orienteringssaker

a) Felles henvendelse til Domstoladministrasjonen om behovet for rettsfrie dager mm I større straffesaker
Domstoladministrasjonen har besvart vår henvendelse og imøteser vårt ønske om videre dialog. Marius møter på vegne av Forsvarergruppen.

b) Brev til Justisdepartementet vedrørende konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk.
Styret har sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet og bedt de henstille KDI til å gjenopprette «konferanse-funksjonen» eller avhjelpe den manglende muligheten til advokatkommunikasjon med telefontolk på annen egnet måte.

c) Brev til Justisdepartementet vedrørende telefonanrop fra fengselet, «skjult nummer»
Styret har sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet og bedt de vurdere problemstillingen og henstille KDI til å endre praksisen med bruk av skjult nummer.

d) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende nektelse av besøk i fengsel.
Forsvarergruppen har sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet 11. mars 2021, da det er kommet opplysninger om at Trondheim fengsel ikke tillater besøk fra hverken familie eller advokat. Vurderingen av om et besøk kan gjennomføres blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Straffegjennomføringsloven midlertidige regler foreskriver derimot at det er nektelsen av besøk som skal foretas konkret i det enkelte tilfellet. Trondheim fengsel opplyser at denne praksisen er i tråd med KDIs føringer gitt i brev Senest 24. januar 2021. Styret har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om en redegjørelse av lovligheten av denne praksisen.

e) Brev til Oslo politidistrikt vedrørende telefonsystemet i sentralarresten
Styret har flere ganger tatt opp telefonsystemet i Sentralarresten i Oslo. Problemet har vedvart i mange år, og det er sendt et nytt brev til Oslo politidistrikt hvor vi ber om at problemet straks utbedres slik at forsvarer og klient kan kommunisere så effektivt som mulig.

f) Henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende IKT-teknologi i kriminalomsorgen
I brev til Forsvarergruppen fra Kriminalomsorgsdirektoratet er det opplyst om at «det skal gjøres endringer i kriminalomsorgen, der IKT-teknologi skal inn i våre enheter. Dette for at de innsatte kan få økt kontakt med omverdenen via en sikker IKT-plattform. KDI skal også se på mulighetene for et nytt telefonsystem for innsatte, der ett av flere ønsker er å benytte konferansetelefoni ……»

Styret har bedt om en orientering vedrørende omfanget og tidsplanen til dette prosjektet.

g) Oppfølging – Kriminalomsorgens rutiner ved kroppsvisitasjon.
Styret har ikke mottatt noen meldinger fra medlemmer om fortsatt rutinemessig kroppsvisitasjon i fengsel, slik vi anmodet om. Saken avsluttes. Maria orienterte styret om en sak hvor hun bistår 30 klienter som i ulike opphold ved 12 ulike norske fengsler har gjennomgått rutinemessige nakenvisitasjoner etter det tidligere praksisen. Kravet som fremmes gjelder reparasjon i form av oppreisning jf. EMK art. 13, for krenkelse av EMK art. 3 etter ulovlige kroppsvisitasjoner.

h) Referat fra møte i Yngre forsvarere 18. februar 2021
Fride Wirak orienterte Styret om det arbeidet som er har vært gjort siden siste møte. Det er avholdt 3 digitale seminarer siden sist møte: Unni Fries om forsvarers mediehåndtering, Tor Langbach om Thomas Quick og Bergwallkommisjonen, og Elisabeth Myhre: Fengsling på 1-2-3. Det har vært i overkant av 40 deltakere på hvert seminar. Den planlagte fullmektighåndboken er snart ferdig, og det anmodes om økonomisk støtte til å sette opp håndboken i Advokatforeningens mal. Det er anslått at dette ville koste mellom 15.000 – 18.000 kroner. Styret samtykket enstemmig til dette, da dette vil være nyttig for alle ferske forsvarere. Den blir å finne digitalt i første omgang. Utkast av håndboken omfordeles blant styrets medlemmer for kvalitetssikring.

i) Årlig møte med Riksadvokaten 15. mars 2021 har blitt utsatt
Møtet med Riksadvokaten måtte utsettes. Problemstillingen vedrørende politiets opplysninger til siktede om forsvarerkostnader settes også på agendaen til dette møtet.

3. Sundvolden 2021
Seminaret finner sted 22. – 24. oktober 2021. Påmeldingsskjema er sendt ut til medlemmene.

4. Tvilsom praksis i politiet.
Styret har mottatt en anonym henvendelse fra en i politiet som i korthet går ut på at polititjenestemenn som opptrer som vitner i retten på forhånd har hatt muligheter til å lese alle saksdokumenter, inkludert siktedes forklaring. Forsvarergruppen tar dette til etterretning.

5. Politiets opplysninger til siktede om forsvarerkostnader.
Styret har mottatt flere henvendelser om at politiet gir uriktige opplysninger til siktede om retten til betalt forsvarerbistand. Styret har behandlet dette tema også tidligere, og vil nå ta dette direkte opp med Riksadvokaten på det årlige møtet som skal avholdes.

6. Henvendelse om full kroppsskanning i Halden fengsel
Styret har fått en henvendelse fra ett av medlemmene om kroppsskanning og bruk av narkotikahund ved advokatbesøk i fengsel. Til det kan styret meddele at slik kroppsskanning har vært etterlyst lenge – det er et bedre alternativ for innsatte enn kroppsvisitasjon.

 7. Eventuelt

a. Marius tok opp spørsmålet om korona-tiltakene i Oslo tingrett og landet for øvrig. Han har mottatt en rekke henvendelser som gjelder hvorvidt man kan be saker utsatt hvis man er engstelig for smitte. Slik Styret ser det, må man være viss på at domstolene behandler korona-pandemien på best mulig måte og at det skal være trygt å møte i domstolene. Det er ikke ønskelig med en nedstengning slik vi så i fjor vår.

b. Neste styremøte:
Tirsdag 4. mai 2021 kl. 17.00
Teams eller C. J. Hambros plass

 

                                          Oslo, den 25. mars 2021
                                FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN

                                                  Berit Holm
                                                   sekretær