Referat fra styremøte 27. september 2021

Forsvarergruppen hadde styremøte i Oslo den 27. september 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 27. september 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther                                                                                                    Espen Wangberg                                                                                                        Maria Hessen Jacobsen                                                                                              Petter Sogstad Grannes                                                                                                Elin Grinde                             Fungerende leder av Yngre forsvarere                        Armin Khoshnewiszadeh       Advokatforeningens representant

Kopi: Jon Anders Hasle                                                                                                      Halvard Helle                       leder Høringsutvalget

Sted: Oslo, den 27. september 2021
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 7/2021

Forsvarergruppens styre holdt møte mandag 27. september 2021, agenda var utsendt forutfor møtet.

1) Referat fra styremøte 23. august 2021.                                                               Ingen bemerkninger.

2) Orienteringssaker.

a) Henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende IKT-teknologi i Kriminalomsorgen.

Styret hadde sendt en henvendelse til KDI og bedt om mer informasjon arbeidet med å innføre et nytt telefonsystem i kriminalomsorgen. I svarbrev av 30. august 2021 opplyser KDI at det er utlyst en anbudskonkurranse med mål om at alle enheter skal ta i bruk ny telefonløsning innen 1. januar 2022. Det opplyses videre at «[k]ravene fra KDI har vært økt tilgjengelighet, økt sikkerhet, utvidet ringetid og muligheter for konferansetelefoni satt opp av kriminalomsorgen der advokat, klient, familie, tolk eller ander kan ta del i telefonmøte. I tillegg til dette har det også vært forhandlet om telleskritt kostnader.»

Styret ser seg fornøyd med svaret og avventer implementering av systemet.

b) Brev til Politidirektoratet vedrørende mindreårige i arrest.                                     

Styret hadde i brev til Politidirektoratet av 4. august 2021 etterspurt en redegjørelse for hvorfor 21 mindreårige satt på celle utover 24 timer i 2020. Det ble også anmodet om en innskjerping av rutinene for mindreårige i arrest med det formål at oppholdene gjennomføres i henhold til menneskerettslige forpliktelser.

I svar av 16. september 2021 redegjøres det for hver av de 21 oversitterne. For de lengste oversitterne informeres det om at fengslingsmøte ikke lot seg gjennomføre før etter 24 timer. For øvrig opplyses det om at:

«[f]or noen er det reelt, mens det for andre ikke er det, eksempelvis fordi de ble fremstilt for retten innen 24 timer, men ikke er registrert dimittert fra arresten i systemene til politiet før senere. Det vises for øvrig til at når det for de 21 som står registrert opphold i arresten i mer enn 24 timer i 2020, så er timeantallet regnet ut ifra pågripelsestidspunktet, og ikke fra tidspunktet da de ble fysisk innsatt i arresten. Det er også regnet frem til løslatelse blir ført i systemene, hvilket i enkelte tilfeller kan innebære at det ikke er samsvar med reell dimittering fra arresten som har skjedd tidligere.»

Alle oversittere knyttes til Oslo politidistrikt. Styret er bekymret for at brevet etterlater et inntrykk av at enkelte mindreårige muligens blir ført tilbake til arresten etter fengslingsmøte, samt at det kan ta lang tid fra beslutning om løslatelse til mindreårige fysisk blir løslatt, eksempelvis som følge av transportutfordringer. Styret vil følge opp overfor Oslo politidistrikt i forbindelse med punkt c) i referatet (Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest).

c) Oppfølgingsbrev til Oslo politidistrikt vedrørende mindreårige i arrest.

I forlengelse av Forsvarergruppens møte og omvisning i sentralarrest i Oslo 7. juni er det sendt brev med konkrete oppfordringer til å forbedre forholdene for mindreårige. Forsvarergruppen har fått et kort svar 30. juni 2021 om at innspillene skal tas opp til diskusjon internt og at vi vil få et mer utfyllende svar i etterkant av dette.

Her avventer vi svar.

d) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende varsel til forsvarer når klient flyttes til nytt fengsel.

Styret sendte brev til Kriminalomsorgsdirektoratet 18. august 2021 om at det er ønskelig at forsvarer får orientering når varetektsinnsatte flyttes fra et fengsel til et annet.  Enkelte av våre medlemmer har klaget over at man ikke blir orientert.

Her avventer vi svar.

e) Brev til Riksadvokaten vedrørende forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen.

Styret har tilskrevet Riksadvokaten i brev av 6. september om utregningen av den subsidiære fengselsstraffen. Det kan se ut til at bøtene gitt av politiet over tid har økt, formodentlig blant annet av den grunn at lønnsnivået og betalingsevnen i samfunnet har økt, samtidig som beregningen av den subsidiære fengselsstraffen (omregningsnøkkelen) har stått stille: 1 subsidiær dag fengsel pr. påbegynt kr 500 i bot for forhold som gjelder ordensforstyrrelser, våpen og narkotika. Dette betyr at man på grunnlag av det samme lovbrudd stadig må sitte lenger i fengsel hvis man ikke har betalingsevne.

Her venter vi på svar.

f) Brev til Domstoladministrasjonen vedrørende omlegging av praksis for tolkeregninger m.m.

I forbindelse med at domstolene nå er i gang med å sentralisere oppgaver knyttet til regnskap og lønn i Domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon (DRL), ser det også ut til at det har skjedd en omlegging av praksis hvor advokaten fra nå av må legge ut for tolk og sende krav om refusjon av utlegg. Advokatforeningen har tilskrevet Domstolsadministrasjonen og bedt om at dagens praksis, hvor tolk sender sin arbeidsoppgave/reiseregning direkte til retten, attestert og kontrollert av advokaten som har bestilt tjenesten, fortsetter.

Her venter vi på svar.

g) Referat fra møte i Yngre forsvarere

Elin Grinde redegjorde for gruppens arbeid og det videre arbeide utover høsten. «Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen» er nå ferdig og vil bli «slippes» på Forsvarergruppens høstseminar på Sundvolden. Den vil trykkes i begrenset opplag til seminaret, men vil være tilgjengelig på Advokatforeningens nettsider fra. 22. oktober.

3) Sundvolden 2021

Det er rekordstor påmelding til seminaret på Sundvolden 22. – 24. oktober.

4) Presentasjon av masteroppgaver om klausulering og ankesiling

Våre masterstudenter, Lara Wiik og Nora Ringerud orienterte Styret om sitt arbeide i forbindelse med oppgavene om henholdsvis klausulering og ankesiling av straffesaker. Styret var meget godt fornøyd med det arbeid som var gjort vil vurdere hvordan funnene kan brukes i Forsvarergruppens rettspolitiske arbeid.

5) Nytt stortingsflertall (og ny regjering) politisk oppfølging.

I forbindelse med de forstående regjeringsforhandlingene etter valget 13. september, har Advokatforeningen løftet opp følgende saker til partiene som er aktuelle for regjeringssamarbeid:

  • Vi ber om en egen rettsstatsmelding
  • Vi ber om at det etableres et nytt system for fastsettelse av salærsatsen, i samarbeide med Advokatforeningen (forhandlingsrett) og reversering av halveringen av reisefraværet
  • Vi ber dem følge opp Rettshjelpsutvalgets utredning og styrke ordningen med fri rettshjelp
  • Vi ber dem vedta advokatloven
  • Vi ber dem reversering av ordningen med siling av seksårssakene
  • Vi ber om en helhetlig oppfølging av straffeprosesslovutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.

For å få gjennomslag på disse punktene er det viktig at medlemmene kontakter sine lokale representanter om ber om at disse sakene prioriteres i regjeringserklæringen og i budsjettprosessene.

6) Soningsfradrag for isolasjon under soning av dom.

Det finnes i dagens lovverk regler om fradrag for isolasjon av innsatte under opphold i politiarrest og varetekt, jf. straffeloven § 83. For fradrag for isolasjon under ordinær soning, altså etter dom, finnes ingen tilsvarende fradragsordning.

Covid-19 pandemien har aktualisert dette problemet ettersom kriminalomsorgen har innført tiltak for å hindre smitte i fengslene med den følge at mange innsatte har blitt isolert i fengsel, uten at den enkelte innsatte er skyld i disse tiltakene. Også soningsforholdene generelt har blitt svært mye vanskeligere for den enkelte innsatte.

Gitt at isolasjon er et inngripende og helseskadelig virkemiddel mener Forsvarergruppen at det er behov for tydelige hjemler for at innsatte som har opplevd isolasjon hvor den innsatte ikke har skyld i tiltaket, gis en reduksjon i soningstiden.

Styret retter henvendelse til Justisdepartementet om saken.

7) Oppnevnelser til lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Halvard Helle har meldt at han snarlig vil trekke seg som leder av lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Styret vedtok at lovutvalgsmedlem Berit Reiss-Andersen trer inn som leder etter Halvard Helle.

Marius Dietrichson iverksetter vedtaket på et egnet tidspunkt i samråd med partene.

Utlysninger til lovutvalget for øvrig vil snart annonseres gjennom Advokatforeningens informasjonskanaler.

8) Eventuelt.

8.1       Rutiner for varsling og trakassering for tillitsvalgte og medlemmer

Espen Wangberg orienterte om at Advokatforeningens representantskap har fattet et foreløpig vedtak om Rutiner for varsling av trakassering for tillitsvalgte og medlemmer. Rutinene gjelder for alle tillitsvalgte i alle sammenhenger der de representerer Advokatforeningen, herunder på kurs, møter, reiser og andre arrangementer i regi av foreningen. Den som utsettes for, er vitne til eller blir gjort kjent med trakassering under Advokatforeningens arrangementer, oppfordres til å varsle om dette til overordnet tillitsvalgt. Ved arrangementer i regi av Forsvarergruppen, vil det være den til enhver tid sittende leder eller nestleder.

Rutinene kan i sin helhet leses her.

8.2       Lovs- og konvensjonsstridig mobilavtale for innsatte på lavsikkerhet

Maria Hessen Jacobsen orienterte om en sak hvor det klages på manglende hjemmel for kontroll av innsattes av telefoner og korrespondanse etter permisjoner. Mobilavtalen som innsatte må underskrive gjør rede for hjemmel for hvilke ting som kan undersøkes, strfgjfl. §§ 26, 27 og 28. Disse reglene synes ment for undersøkelse av fysiske gjenstander, ikke innholdet i korrespondansen til den innsatte. Etter det opplyste gjennomgår kriminalomsorgen ved innlevering etter permisjon og frigang SMS-samtaler, Facebook, e-post og liknende, samt apper.

Etter en helt annen bestemmelse enn den de viser til - § 32, kan fengselet kontrollere telefonsamtaler til og fra innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Ved lavere sikkerhetsnivå skal samtaler etter § 32 kun kontrolleres dersom det fremstår som «nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.» Det synes å forutsettes en konkret vurdering, jf. også EMD praksis knyttet til EMK artikkel 8 nr. 2 og de kilder Sivilombudet har henvist til i brev til KDI og JD.

Styret retter en henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet for å klargjøre om dette er praksis i alle landets fengsler.

Styret holdes orientert om utfallet i saken.

Neste styremøte er berammet til:

 22. november 2021 kl. 17:00.

                                            Oslo, 28. september 2021
                                                      Med vennlig hilsen
                                              FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                                Berit Holm
                                                                 sekretær