Referat fra styremøte 27. september 2022

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 27. september 2022

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Espen Wangberg
Petter Sogstad Grannes
Maria Hessen Jacobsen
Andreas Seehusen Karlsbakk – fra Yngre forsvarere
Marit Lomundal Sæther - Deltok på Teams
Jon Anders Hasle - Opptatt med avhør
Berit Reiss-Andersen - Opptatt i Nobelkommiteen
Ida Solberg Thommessen - Advokatforeningens representant – på Teams

Sted: Oslo, den 27. september 2022
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 6/2022

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 27. september 2022.  Agenda var utsendt på forhånd.

1)Referat fra styremøte 22. august 2022.

   Ingen kommentarer.

2) Orienteringssaker.

a) Årlig møte med Riksadvokaten utsatt til høsten 2022.

Det er sendt forslag til Riksadvokaten om møtetider den 21. september 2022.

b) Dialog med Norges institusjon for menneskerettigheter.

Det etableres kontakt og Marius Dietrichson og Bendik Falch-Koslung deltar.

c) Referat fra Yngre forsvarere

Andreas Seehusen Karslbakk, som erstattet Magnus Torfoss, redegjorde for gruppens arbeide i perioden, bl,a. foredragsvirksomhet, sosiale samlinger for gruppens medlemmer og arbeidet med Fullmektighåndboken som ventes å være ferdigstilt til seminaret på Sundvolden.

Yngre forsvarere planlegger å arrangere en omvisning i Oslo fengsel og vil sende en henvendelse om dette til fengselet.

3. Forsvarergruppens høstseminar.

Høstseminaret er fra 21. – 23. oktober 2022.  Det er nå ikke mulig å melde seg på elektronisk.

Ledig plass på epost:

4. Manglende underretning om henleggelse til forsvarer.

Problemet vil bli tatt opp under møte med Riksadvokaten senere i høst.

5. Eventuelt

Ingen nye saker til eventuelt.

Neste styremøte er:
21. november 2022 kl. 17:00
C.J. Hambros plass 5

                                  Med vennlig hilsen
                     FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                        Berit Holm