Referat fra styremøte 4. mai 2021

Forsvarergruppen holdt styremøte på Teams 4. mai 2021

Emne: Styremøte i Forsvarergruppen
Dato: 4. mai 2021

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Bendik Falch-Koslung
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Maria Hessen Jacobsen
Petter Sogstad Grannes
Jon Anders Hasle
Halvard Helle – leder Høringsutvalget
Fride Wirak – leder av Yngre forsvarere
Armin Khoshnewiszadeh – Advokatforeningens representant

1.Referat fra forrige styremøte 25. mars 2021
Referatet ble godkjent.

2. Orienteringssaker

a) Referat fra dialogmøte om HMS i større straffesaker
Representanter fra Domstolsadministrasjonen, Den norske dommerforening, Politidirektoratet, Riksadvokatembetet og Forsvarergruppen deltok. Marius representerte Forsvarergruppen. Møtedeltakerne var enig om å gjenopprette «Jahre-utvalget» og foreta

nødvendige endringer i rapporten fra 2020 om «Bedre og mer effektiv straffesaksbehandling i domstolene». Advokatforeningen v/Forsvarergruppen vil være representert i utvalget. I et foreløpig utkast til mandat er det foreslått at utvalget skal vurdere:

  • de lovendringer som er ikraftsatt etter arbeidsgruppens rapport om blant annet ankesiling og de lovendringer som fremkommer i Prop. 146 L (2020-2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring) som kan innarbeides i rutinene
  • de erfaringer domstolene, påtalemyndigheten og forsvarerne har fått under pandemien med blant annet digitalisering under saksforberedelsen og iretteføringen
  • helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål hensyntaken aktorers og forsvarers tilretteleggingsbehov, herunder behovet for en standardisering av rettsdagens lengde, pauser og rettsfri dager i en uke.

b) Automatisk varsel til forsvarer ved henleggelse av sak
Det er kommet svar fra Politidirektoratet om styrets henvendelse vedrørende manglende automatisk varsel til forsvarer ved henleggelse av sak. Det opplyses at politiets IKT-tjenester skal utvikle funksjonalitet i straffesakssystemet (BL) slik at det ved henleggelse genereres automatisk brev til forsvarer på lik linje som til mistenkt/siktet. Dette skal være på plass i løpet av april 2021.

c) Brev til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende nektelse av besøk i fengsel
Det er kommet svar fra direktoratet 6. april 2021 hvor det fremgår vedrørende advokatbesøk i fengsel:

«KDI har etter henvendelsen fra Advokatforeningen igjen tatt temaet advokatbesøk opp i nasjonal krisestab. Det er understreket fra direktoratets side at praktiseringen av § 45 a skal skje på bakgrunn av konkrete vurderinger og at terskelen for å nekte eller avlyse besøk med advokat er svært høy. Utgangspunktet er at denne typen besøk gjennomføres så langt det er forsvarlig. Ved nektelse av besøk skal dette skje etter konkret vurdering, og etter samtykke fra regionalt nivå, jf. vedlagte retningslinjer til § 45 a.»

Styret er fornøyd med denne presiseringen.

Styret stiller likevel spørsmål ved at KDI ikke gjør rede for praksisen med generelle forbud mot besøk i fengsel, i strid med lovens krav om at nektelse av besøk skal gjøres etter en konkret vurdering i enkeltvedtaks form. Men ettersom Stortinget nå behandler et forslag som vi gi kriminalomsorgen den hjemmel vi mener de ikke har i dag, til å beslutte på generelt grunnlag at det som hovedregel ikke skal gjennomføres besøk for en periode på inntil to uker, hvis situasjonen krever det, så følger ikke styret saken videre opp.

d) Brev til Oslo politidistrikt vedrørende telefonsystemet i sentralarresten
Det er kommet svar fra politiet på vår henvendelse vedrørende utilfredsstillende telefonsystem i sentralarresten. Forsvarergruppens bekymring deles nå av politiet, og det opplyses om at problemene med telefonsystemet også er påpekt av arresttilsynet. Politiets interne forvalter av de tekniske installasjonene har gitt en foreløpig tilbakemelding om at det er nødvendig med en total oppgradering av både kameraer og calling-anlegg i cellene. Det er derfor startet en prosess for kostnadsberegning og budsjettering av dette.

Forsvarergruppen registrerer med tilfredshet at det endelige erkjennes fra politiets side at det er noe galt med calling-anlegget, og at det skal tas tak i.

e) Brev til Justisdepartementet vedrørende telefonkonferanser mellom forsvarer og siktede med telefontolk
Vi avventer fortsatt svar.      

f) Brev til Justisdepartementet vedrørende telefonanrop fra fengselet; «Skjult nummer»
Vi avventer fortsatt svar.

g) Henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende IKT-teknologi i kriminalomsorgen.
Vi avventer fortsatt svar.

h) Sivilombudsmannen starter undesøkelse av kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler
Sivilombudsmannen har startet en undersøkelse av kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler. Undersøkelsen skal blant annet se nærmere på ulike begrensninger i innsattes mulighet til å ringe, blant annet som følge av kort ringetid, høyere ringekostnader enn det som er vanlig utenfor fengselet og nektelse av telefonsamtale på eget morsmål på grunn av manglende tilgang til tolk. Forsvarergruppen har bidratt i Sivilombudsmannens forundersøkelse. Armin ber Sivilombudsmannen om å få oversendt KDIs svarbrev når det foreligger.

i) Fast ordning med 1 – 2 masterstipend hvert semester til kandidater som skriver om strafferett eller straffeprosess
Styret mener erfaringene med tildeling av masterstipend våren 2021 har vært svært positiv, og ønsker å gjøre dette til en permanent ordning. Dette kan bidra til å få belyst viktige strafferettslige emner – og også å trekke nye kloke hoder til faget.

Styret var enige om at det kan lyses ut 1-2 stipender hvert semester. Stipendets størrelse må settes til et konkurransedyktig nivå for å tiltrekke seg gode kandidater. Styret tar også sikte på å tilby kontorplass til kandidatene. Det er ikke ønskelig at kandidaten skal være bundet av Forsvarergruppens ønsker med tanke på tema, så lenge oppgaven skrives om strafferett eller straffeprosess, men samtidig kan det være ønskelig at Forsvarergruppen setter sammen en mulig emneliste. Forsvarergruppens medlemmer bes melde mulige forslag til oppgavetemaer til .

j) Beslutning i disiplinærsak anlagt av Advokatfirmaet Rogstad mot styrets leder
Saken mot styrets leder har blitt avvist også av Disiplinærnemnden. Saken var anlagt av Advokatfirmaet Rogstad AS.

k) Invitasjon til omvisning i arresten på Oslo politihus
Forsvarergruppen har mottatt invitasjon fra Politiet om en omvisning i arresten. Marit Lomundal Sæther vil samordne en dato som passer for dem som skal delta. De som ønsker å delta er: Marit, Marius, Petter, Fride, Bendik, Maria, Cecilie og Espen. Norges institusjon for menneskerettigheter har også uttrykt et ønske om å delta på omvisningen. Marit følger dette videre opp.

l) Brev fra Politijuristene: digitale aktorater går på rettssikkerheten løs
Politijurstiene har sendt et brev til straffesaksaktørene hvor de deler sine erfaringer med digitale rettssaker. Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en egen retningslinje for gjennomføring av digitale straffesaker.

Styret tok henvendelsen til orientering.

m) Rapport fra 2020 om Hurtigbehandlingsprosjektet i Oslo tingrett
Styret tok rapporten til orientering.

n) Varsel om Follo tingretts behandling av advokater
Styret tok brevet til Domstoladministrasjonen fra en advokat i Østfold vedrørende Follo tingretts behandling av advokater, til orientering.

o) Møte i Oslo tingretts kontaktutvalg for aktørene i straffesaker
Møtet i Oslo tingretts kontaktutvalg for aktørene i straffesaker finner sted 19. mai 2021. Om medlemmer har innspill til sakslisten, bed dette meldt til .  

 p) Aktørkonferanse store straffesaker torsdag 6. januar 2022
Styret noterte seg datoen for aktørkonferansen.

q) Maria Hessen Jacobsen deltar i debatt om samtykkelov på Regnbuedagene i Bergen
Maria vil representere Forsvarergruppen i debatten som vil finne sted i Bergen.

Lovutvalget jobber nå med en uttalelse til Straffelovrådet i forbindelse med deres gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Maria ser nærmere på dette når uttalelsen foreligger.

r) Marius Dietrichson deltok i debatt om politiets ransakingspraksis i regi av RøverRadion
Styret tok dette til orientering.

s) Referat fra møte i Yngre forsvarere 21. april 2021
Fride orienterte. Arbeidet med en fullmektighåndbok begynner å nærme seg slutten. Det også planlagt et møte med Advokatforeningen om en potensiell undersøkelse om fullmektigers arbeids- og lønnsvilkår. 

3. Sundvolden
Seminaret finner sted 22. – 24. oktober 2021. Påmeldingsskjema er sendt ut til medlemmene.

 4. Advokatforeningens representantskapsmøte
Advokatforeningens representantskapsmøte finner sted 26. mai 2021. Marius møter på vegne av Forsvarergruppen.

5. Webinar rettet mot forsvarere
Advokatforeningen har bedt Forsvarergruppen om innspill til interessante temaer til webinar rettet mot forsvarere. Medlemmer bes sende inn forslag til temaer til .

6. Eventuelt

Neste styremøte:
Onsdag 16. juni 2021 kl. 17:00.
Vi håper på å kunne møtes fysisk.

 

                                           Oslo, den 4. mai 2021
                                 FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                  Berit Holm
                                                   sekretær