Referat fra styremøte 6. februar 2023

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 6. februar 2023

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Kim Brügger Villanger
Annichen Rye-Holmboe      
Magnus Torfoss                   Leder Yngre forsvarere
Elisa Bogaard Vangen          Advokatforeningens representant

Kopi:
Petter Sogstad Grannes
Berit Reiss-Andersen

Sted: Oslo, den 6. januar 2023
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 2/2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 06. februar 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utsendt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte, 17. Januar 2023.
Ingen bemerkninger.

2. Orienteringssaker

a) Rapport fra Barnas Havarikommisjon.
Styret har fått oversendt en rapport fra Barnas Havarikommisjon som er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse. Styret tar rapporten til orientering.

Rapporten er vedlagt referatet.

b) Henvendelse om deltagelse i arbeidsgruppe for konklusjonsgrader i rettsmedisinske erklæringer.Norsk Rettsmedisinsk Forening skal opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til såkalte konklusjonsgrader i rettsmedisinske erklæringer innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Forsvarergruppen er invitert til å delta.

Cecilie Nakstad stiller som representant for Forsvarergruppen

 c) Brev til Justis og beredskapsdepartementet om telefonkontroll i fengsler.
Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg sendte 17. januar 2023 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor man etterspurte midlertidige føringer for telefonkontroll, i påvente av eventuelle lov- eller forskriftsendringer.

Styret har fått oversendt svar fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det orienteres om at det nå er utarbeidet midlertidige retningslinjer, og at Kriminalomsorgsdirektoratet er bedt om å utarbeide et utkast til høringsnotat innen utgangen av september 2023. 

Brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet samt nye retningslinjer for telefonkontroll er vedlagt referatet.

 d) Henvendelse om besøkstider i Oslo fengsel.
01.02.23 besluttet Oslo fengsel å omgjøre sin avgjørelse om å holde stengt for advokatbesøk i tidsrommet kl. 17:00 til 18:00, etter henvendelse fra Forsvarergruppen ved Marius Dietrichson.

Styret er for øvrig positive til innspill fra medlemmene til hvordan Forsvarergruppen kan bistå ved praktiske problemstillinger i forsvarerhverdagen over hele landet, og oppfordrer samtlige medlemmer til å ta kontakt hvis noe skulle oppstå.

 e) Henvendelse om kommunikasjon mellom forsvarere og dommere.
Styret har mottatt en henvendelse fra Oslo tingrett tilknyttet fremgangsmåte ved samtykke til kontorforretning, men ikke fengsling. Problemstillingen går ut på at det kan være relevant for retten å vite hvorvidt fengslingsgrunnlaget imøtegås, ved vurderingen av hvorvidt det skal avholdes kontorforretning.

Styret orienterer om rettens ønske om at forsvarere ved oversendelse av samtykke til kontorforretning gir uttrykk for om man har merknader til behandlingsformen. Dersom man har merknader til det materielle fengslingsspørsmålet bør dette komme frem samtidig.

 f) Henvendelse om besøk fra University of Minnesota Law School.
Styret har blitt kontaktet av en professor ved University of Minnesota Law School i tilknytning til et kommende studiebesøk til Norge. Gruppen skal besøke norske fengsler og rettsinstanser for å lære om norsk straffegjennomføring, og ønsket i den sammenheng å møte med Forsvarergruppen. 

Styret er positive til et slik møte. Marius Dietrichson stiller som representant for Forsvarergruppen, sammen med Bendik Falch-Koslung fra Advokatforeningens isolasjonsgruppe.

 g) Oppdatering fra Yngre forsvarere.
Leder for Yngre forsvarere, Magnus Torfoss, redegjorde for gruppens arbeid. Omvisningen i Oslo fengsel var svært vellykket, og gruppen planlegger å organisere en ny omvisningen i løpet av våren. 

Det minnes om at Fullmektighåndboken finnes på Advokatforeningens nettsider. Der er den også tilgjengelig for nedlastning.

3)  Forsvarergruppens høstseminar.
Seiminaret er fastsatt til 20. – 22. Oktober 2023.  Påmelding til seminaret blir sendt ut straks over påske.

Styret setter som ellers stor pris på å motta forslag til emner til programmet, gjerne så fort som mulig.

4) Medlemshenvendelse.
Styret har mottatt en medlemshenvendelse vedr. utfordringer knyttet til å komme i kontakt med etterforsker og politiadvokat i Oslo politidistrikt over telefon. Medlemmet erfarer at man blir satt videre til straffesaksstøtte fremfor den konkrete etterforsker eller politiadvokat. Styret har tilsvarende erfaring.

Styret ved Marius Dietrichson vil kontakte Oslo politidistrikt i tilknytning til problemstillingen.

Styret understreker igjen at vi mottar gjerne innspill fra hele landet om problemer knyttet til forsvarerhverdagen. Kan vi bistå, gjør vi det.

5) Innspill til sivilsamfunnets rettsstatsmelding 2023.
Styret arbeider med oppdatering og nye innspill til Advokatforeningens rettsstatsmelding.

6) Stipend for høsten 2023.
Utlysning vil komme på Advokatforeningens nettsider i løpet av kort tid. 

 7) Eventuelt.

 Neste styremøte er berammet til:

14.03.2023 kl. 17:00
Advokatforeningen
Universitetsgt. 9

                                                          Med vennlig hilsen
                                              FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN