Referat fra styremøte 6. mars 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 6. mars 2024 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:

Mette Yvonne Larsen

Espen Wangberg 

Petter Sogstad Grannes, 

Annichen Rye-Holmboe 

Kim Brügger Villanger 

Øivind Sterri

Henriette Willix

Sunniva Aksnes   Nestleder i Yngre Forsvarere   

Fraværende:

Jon Anders Hasle

Berit Reiss- Andersen   Leder for lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Sted: Oslo, den 6. mars 2024
Referent: Elisa Bogaard Vangen
Dok.nr. 3/2024

1. Referat fra styremøte 12. februar 2024.

Ingen merknader.

2. Orienteringssaker

a) Brev fra forsvarere ved Hordaland tingrett til barnehus, politi og statsadvokat.

Forsvarergruppen har fått oversendt en henvendelse sendt fra de faste forsvarerne tilknyttet Hordaland tingrett til Barnehuset i Bergen, politiet og Hordaland statsadvokatembete. Henvendelsen gjelder gjennomføring av tilrettelagte avhør, og det forsvarerne mener er en uheldig praksis.

De faste forsvarerne pekte på behovet for at rollefordelingen mellom avhørsleder og Barnehusets ansatte skjerpes, at spørsmålstillingen og gjennomføring av avhøret forberedes grundigere og er bedre tilpasset barns fokus- og konsentrasjonsevne, at det strammes inn på kontakt mellom andre aktører enn avhørsleder og barnet underveis i avhøret og at slik kontakt, og eventuelt andre forstyrrelser eller samtaler i forkant av avhøret, i alle fall kommer frem av utskriften og rapporten.

Brevet ligger nederst på siden.

Erfaringen fra Bergen er at statsadvokatene, politijuristene og barnehuset tok henvendelsen på alvor og den bidro til en intern prosess som har resultert i bedre tilrettelagte avhør. Forsvarerne har opplevd merkbare endringer i praksis og tydeligere ledelse fra avhørsleder.

Forsvarergruppen ser svært positivt på initiativet som ble tatt av de faste forsvarerne og praksisendringen som følge av den, og oppfordrer også andre forsvarere til å forsøke og opprette en dialog med aktuelle aktører hvis de skulle oppleve liknende utfordringer.

b) Referat fra møte med Riksadvokaten 14.02.2024

Dialogmøte mellom Riksadvokaten og Forsvarergruppen ble holdt 14. februar. Referatet fra møte er vedlagt her. Forsvarergruppen tok opp problemet med oppbevaring av speilkopier og digitale beslag, feilinformasjon fra politiet om rett til tidlig advokatbistand, manglende varsling av pårørende etter pågripelse, etterforskning i sovevoldtektsaker og klausulering av politidokumenter.

Forsvarergruppen har over lengre tid arbeidet mot det som synes å være en utbredt praksis hos politiet, nemlig å klausulere for mange dokumenter i for mange saker. Dette arbeidet fortsetter, og klausulering av politidokumenter i straffesaker er også tema for Forsvarergruppens fagkveld 11. april. Styret oppfordrer samtidig medlemmene til å angripe klausulering i de konkrete sakene, ved å ta i bruk de rettsmidlene som er tilgjengelig, for eksempel be om begrunnelse fra påtale eller ta klausuleringen til retten.

Riksadvokaten ønsker erfaringer fra forsvarere om politiets praksis med å uttrykkelig «sikte» antatt gjerningsperson når denne er død. Styret oppfordrer medlemmene til å gi tilbakemelding på spørsmål om hvordan slike saker bør behandles; herunder om det gir mening at vedkommende får status som siktet eller om det er andre mer hensiktsmessige måter å behandle sakene på.

c) Referat fra møte med KDI 16.02.2024

Forsvarergruppen hadde møte med Kriminalomsorgsdirektoratet den 16. februar.

Referatet ligger nederst på siden.

Blant sakene som ble diskutert var innsattes tilgang til elektronisk post korrespondanse, særlig problematikken i Ringerike fengsel der innsatte overhodet ikke får kommunisere via e-post. KDI jobber med den digitale utviklingen i fengsel og forsikrer om at også Ringerike fengsel skal tilrettelegge for digital kommunikasjon med forsvarer i løpet av våren 2024. Videre ba Forsvarergruppen om oppdatering på kontrolltiltak i fengsel, telefonkontroll og ringekostnader og kapasitetssituasjonen med de konsekvenser det medfører.

Etter en medlemshenvendelse tok Forsvarergruppen i tillegg opp spørsmål om mulighet for alarm ved klientbesøk i fengsel. Alle kan få med seg en alarmknapp ved besøk i fengsel, den er liten og diskré og kan etterspørres ved ankomst i alle fengsler.

d) Veileder for utredning av menneskerettslige problemstillinger fra NIM

NIM har utarbeidet en veileder for utredning av menneskerettslige problemstillinger. Veilederen kan lastes ned her: Veileder for utredning av menneskerettslige problemstillinger - Norges institusjon for menneskerettigheter (nhri.no)Styret tar dette til etterretning og oppfordrer medlemmene til å ta den i bruk ved arbeid med menneskerettslige problemstillinger.

e) Sivilombudets besøksrapport – venteceller i Oslo tinghus.

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte ventecellene i Oslo tinghus den 22. og 25. september 2023.

Rapporten kan leses her

Styret tar rapporten til etterretning og vil oppfordre medlemmene til å bruke rapportens innhold som argumentasjon for at deres klienter skal slippe å forbli i ventecelle hele rettsdagen. Dette kan særlig være relevant der klienten har helsemessige utfordringer, og kan tas opp allerede under fengslingsmøte.

f) Oppdatering fra Yngre Forsvarere.

Yngre Forsvarere har fått nytt styre og er godt i gang med planlegging av både sosialt og faglig innhold i løpet av våren. Det arrangeres fredagspils 15. mars og planlegges omvisning i Oslo fengsel rett over påske. I tillegg vurderes det er revidering av Fullmektighåndboken.Styret tar oppdateringen til etterretning og berømmer samtidig Yngre Forsvarere for engasjementet i den pågående streiken.

3. Forsvarergruppens høstseminar

Seminaret avholdes 25-27. oktober på Sundvolden.

Invitasjon og orienteringsbrev sendes medlemmene rett etter påske.

4. Fagdag/medlemsmøte vår 2024

Styret inviterer til fagkveld om klausulering og medlemsmøte om mulige vedtektsendringer den 11. april og oppfordrer alle medlemmer til å melde seg på og bli med på en hyggelig kveld med faglig påfyll. Det er også mulig å delta digitalt.

Påmelding skjer via denne lenken

5. Streik for rettshjelpssatsen.

Forsvarergruppen opplever mye støtte i den pågående streiken og fortsetter arbeidet for økning av rettshjelpsatsen. Fokuset fremover blir å jobbe for oppslag i media, og styret oppfordrer alle medlemmer til å dele innhold fra streiken i sine kanaler på sosiale medier.

6. Innspill til prosessen for antagelse av faste forsvarere og bistandsadvokater v/ Merete Smith

Merete Smith redegjorde for arbeidet som gjøres i arbeidsgruppa for prosessen for antagelse av faste forsvarere og bistandsadvokater. Styret er positive til arbeidsgruppens arbeid og at ordningen revideres. Viktigheten av transparens, faglig kompetanse og at det avholdes intervju fremheves. Styret vil behandle saken nærmere på neste styremøte.

7. Henvendelse om problemer med praksis med delvis opphevelse av bostedsforbeholdet.

Forsvarergruppen har mottatt en medlemshenvendelse som gjelder ulik praksis med delvis opphevelse av bostedsforbeholdet i Agder lagmannsrett. Medlemmet opplever at Agder lagmannsrett praktiserer reglene om reisegodtgjørelse annerledes enn i andre domstoler. Styret har forståelse for at situasjonen er uklar og mener at medlemmet selv i det konkrete tilfellet må ta det videre med domstolen, og at styret vil ta det opp med domstolsadministrasjonen som et punkt til forbedring.

8. Innspill til utredning av advokatordning i fengsel.

Bjørn Soknes, tidligere statsadvokat, utreder hvordan det vil være hensiktsmessig å innrette en advokatordning for innsatte i norske fengsler, på oppdrag fra KDI. Utredningen skal inneholde anbefaling om hvordan ordningen skal organiseres, hvilke saker det skal gis bistand i, omfanget av bistanden og godtgjøringen av denne.

I tillegg bes det om beskrivelse av hva som må på plass før en advokatordning kan iverksettes samt av forholdet mellom foreslåttadvokatordning og øvrige ordninger om rett til advokatbistand. De økonomiske og administrative konsekvenser av ordningen for kriminalomsorgen og advokatbistanden bes også utredes.

Advokatforeningen har en pågående dialog med Soknes der vi bidrar med innspill til utredningen. Styret oppfordrer også medlemmer som har eventuelle innspill om å sende disse til Sekretær Fristen for utredningen er 16. mai 2024.

Neste styremøte settes til 11. april kl. 16:00.