Referat fra styremøte i Forsvarergruppen 15. mai 2024

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte onsdag 15. mai 2024 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Møtedeltakere:

Mette Yvonne Larsen

Espen Wangberg

Jon Anders Hasle

Henriette Willix

Øivind Sterri

Petter Sogstad Grannes

Annichen Rye-Holmboe

Victoria Westrum

Berit Holm

Trygve Larsen Morset  

 

1) Referat fra styremøte 11. april 2024.

Ingen bemerkninger. 

2) Orienteringssaker

a) Ny rapportering av DNA sammenligning – Oslo universitetssykehus 

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ønsker å informere mottakere av deres rapporter om endring i rapportering av DNA funn. En av endringene er at rapportering av «likelihood ratio» gjennomføres i alle saker der det gjøres sammenligning av DNA funn.

I denne lenken finnes tre korte videoer som forklarer grunnleggende aspekter av DNA analyse, hva «likelihood ratio» er, og hvordan rapportene blir utformet fremover.

Video med introduksjon til rettsgenetikk - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Forsvarergruppen håper informasjonen kan bidra i arbeidet til medlemmene. 

b) Oppdatering fra Yngre Forsvarere

Yngre Forsvarere har gjennomført vellykket omvisning i Oslo fengsel for sine medlemmer. I tillegg arrangeres det foredrag med Bernt Heiberg 21. mai om arbeidsmetode i store straffesaker, og med Cecilie Nakstad 12. juni om tilrettelagt avhør av mistenkte.

Yngre Forsvarere vil i tillegg ha en sosial avslutning med medlemmene i juni.

Planleggingen av sosialt og faglige tilbud i høst er allerede godt i gang.

c) Forsvarergruppens høstseminar

Forsvarergruppen ser frem til å ønske alle velkommen på Sundvolden 25. til 27. oktober 2024. Programmet er under utarbeidelse.

Påmelding skjer via denne lenken: https://www.advokatforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/aktivitetskalender/2024-oktober/forsvarergruppens-hostseminar-2024/forsvarergruppens-hostseminar-2024/

Eller ved å fylle ut dette skjemaet som sendes til Berit Holm på e-post .

d) Streik for rettshjelpssatsen

Forsvarergruppen synes det er positivt at regjeringen foreslår å øke rettshjelpssatsen i revidert nasjonalbudsjett. Men økningen er dessverre ikke høy nok til at rettshjelpssatsen er bærekraftig. Streiken for bærekraftig rettshjelpssats vil derfor fortsette, med unntak av streiken i barnehusene som avsluttes fredag 24. mai.

e) Medlemshenvendelse fra leder i Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen region Sørvest om manglende tilgang til varetektsfengslede på brev- og besøksforbud.

Forsvarergruppen har mottatt en henvendelse fra leder i Tilsynsrådet i region Sørvest. Hun har erfart at Tilsynsrådet ved besøk i fengsel nektes tilgang til innsatte som sitter med brev- og besøksforbud til tross for at innsatte ønsker å snakke med Tilsynsrådet. Styret bemerker at dette synes å være et generelt problem, også flere steder i landet og gjelder flere aktører som for eksempel ruskonsulenter eller ansatte i DPS. Forsvarergruppen vil adressere problemet i brev til KDI og til Riksadvokaten.

f) Medlemshenvendelse om voldsoffererstatningsloven § 6.

Forsvarergruppen har mottatt en medlemshenvendelse med ønske om å tilføye strl. § 157 og § 158 i voldsoffererstatningsloven § 6. Styret ber medlemmet rette henvendelsen til bistandsadvokatutvalget ettersom problemstillingen faller utenfor Forsvarergruppens virke.

g) Masterstipend høsten 2024

Forsvarergruppen har mottatt en rekke gode søknader til Forsvarergruppens masterstipend for høsten 2024. Styret takker for interessen og vil behandle søknadene til neste styremøte.

Neste styremøte settes til 13. juni 2024.