Referat fra styremøte 2. november 2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte torsdag 2. november 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

Deltakere:
Mette Yvonne Larsen 
Espen Wangberg 
Jon Anders Hasle 
Øivind Sterri 
Henriette Willix                 
Kim Brugger Villanger      
Magnus Torfoss - leder Yngre forsvarere 

Fraværende:
Berit Reiss-Andersen 
Petter Sogstad Grannes 
Annichen Rye-Holmboe

Sted: Oslo, den 2. november 2023
Referent: Elisa Bogaard Vangen/ Berit Holm
Dok.nr. 8/2023

Agenda for møtet var utstedt på forhånd.

1. Referat fra forrige styremøte 23. september 2023

Ingen bemerkninger. 

2. Orienteringssaker 


a.    Brev til Politidirektoratet (POD) – oppfølging av årsrapport 2022

Forsvarergruppen har ved brev datert 18.10.23, fulgt opp PODs årsrapport om arrestforhold. I brevet etterlyses konkrete retningslinjer for statistikkføring i politidistriktene. Videre problematiseres bruken av husvillarrest overfor mindreårige, og opphold i arrest i påvente av overføring til fengsel. 

Brevet er vedlagt referatet

b.    Kontaktutvalgsmøte

Det ble holdt kontaktutvalgsmøte med Oslo tingrett 18. oktober 2023. 

Referat fra møtet er vedlagt

c.    Møte med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Forsvarergruppen skal møte med KDI 5. desember. Formålet med dette møtet er å adressere problemstillinger som forsvarere og klienter ofte står overfor i deres hverdag. Forsvarergruppen oppfordrer derfor medlemmene til å sende inn innspill til aktuelle problemstillinger i forkant av møtet. 

Innspill kan sendes til

d.    Strafferettsstipend

Søknadsfristen for strafferettsstipendet gikk ut 1. november. Søknader behandles på neste styremøte. 

e.    Oppdatering fra Yngre forsvarere

Yngre forsvarere skal avholde årsmøte ved månedsskifte januar/februar 2024. Det vil da være valg av nye styremedlemmer. Forsvarergruppen oppfordrer yngre forsvarere til å delta og stille til valg. 

Det vil komme nærmere informasjon om medlemsregistrering per e-post. 

3.    Forsvarergruppens høstseminar 

Orientering fra Forsvarergruppens årsmøte på Sundvolden 22. oktober 2022 er vedlagt referatet. Samtidig gjør vi oppmerksom på at neste års seminar er lagt til 25 - 27 oktober 2024. 

4.    Rettshjelpssatsen

Styret setter i gang en kampanje der advokater og klienter kan fortelle om konsekvensene av den fortsatte underreguleringen av rettshjelpssatsen. Det skal settes opp en underskriftsinnsamling, og vi skal forsøke å innhente støtte blant en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi skal legge press på SV, siden de ser ut til å bli regjeringens budsjettpartner. På lang sikt er ambisjonen å få klare forpliktelser i form av en opptrappingsplan der salærrådets anbefaling er målet.  

5.    Fagdag og medlemsmøte vår 2024

Styret vil arrangere en fagdag, kombinert med medlemsmøte våren 2024. Det vil gi en god anledning for både faglig påfyll, og gode samtaler knyttet til eventuelle vedtektsendringer. 

Styret setter i gang planleggingen. Nærmere informasjon kommer. 

6.    Spørsmål om vedtektsendringer

På bakgrunn av flere henvendelser i forbindelse med årets valg under årsmøtet, ser styret på muligheten for å endre Forsvarergruppens vedtekter om styret, gjenoppnevnelsesreglene og hvordan valg skal gjennomføres. 

Espen Wangberg utarbeider et utkast. 

7.    Representanter for Forsvarergruppen

På grunn av utskiftninger i styret er det behov for nye representanter i følgende arbeidsgrupper, råd og utvalg:

a)    Rettspsykiatrisk poliklinikks fagråd. 

Øivind Sterri overtar for Cecilie Nakstad. 

b)    Kontaktutvalget

Mette Yvonne Larsen overtar for Marius Dietrichson. 

c)    Arbeidsgruppe om fengslinger og frihetsberøvede

Jon Anders overtar for Marit Lomundal Sæther. 

d)    Arbeidsgruppe om konklusjonsgrader i sakkyndige erklæringer

Henriette Willix overtar for Cecilie Nakstad. 

8.    Invitasjon til innspillmøte ifb. ny digital anmeldelsesløsning ved tyveri

Styret har mottatt invitasjon til innspillmøte med Politidirektoratet ifb. digital anmeldelsesløsning for næringslivet knyttet til tyveri. Majoriteten av slike tyverianmeldelser er butikktyveri, og vil ifølge politiet ofte gjelde mindreårige. Forsvarergruppen er invitert for å kunne gi innsikt i anmeldtes perspektiv.

Styret er positive til møte. 

9.    Henvendelse fra Stiftelsen Rettferd

Styret har mottatt en henvendelse i forbindelse med foreldelsesreglene for krav om erstatning etter uforholdsmessig ransaking. 

Styret vil se nærmere på problemstillingen. 

Neste styremøte er berammet til: 21 november kl. 17:00. 

Med vennlig hilsen

STYRET I FORSVARERGRUPPEN