Referat fra styremøtet 14. mars 2023

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 14. mars 2023

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Kim Brügger Villanger
Petter Sogstad Grannes
Berit Reiss-Andersen - Leder for Louvutvalget for strafferett og straffeprosess
Andreas Seehusen Karlsbakk - Representant for Yngre forsvarere
Martin Kaasgaard Nielsen - Advokatforeningens representant      

Kopi:
Magnus Torfoss
Annichen Rye-Holmboe      
Jon Anders Hasle
Elisa Bogaard Vangen

Sted: Oslo, den 14. mars 2023
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 3/2023

Forsvarergruppens styre avholdt styremøte mandag 14. mars 2023 kl. 17:00 i Advokatforeningens lokaler. Agenda for møtet var utsendt på forhånd.

1) Referat fra forrige styremøte.
Ingen merknader.

2) Orienteringssaker
a)
Besøk fra University of Minnesota Law School.
En studiegruppe fra University of Minnesota Law School var på besøk i Norge for å lære om norsk straffegjennomføring. I den sammenheng møtte de med representanter fra Forsvarergruppen og Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Marius Dietrichson deltok på vegne av Forsvarergruppen, sammen med Bendik Falch-Koslung fra isolasjonsgruppen. Møtet ble holdt i Advokatforeningens lokaler 7. mars.

b) Kontaktutvalgsmøte.
Det ble holdt kontaktutvalgsmøte med Oslo tingrett 8. mars 2023.
Dagsorden for møtet er vedlagt referatet.

c)Massevisitasjoner.
Politiet i Molde har gjennomført massevisitasjoner i Molde sentrum. Begrunnelsen for aksjonene er en økning i antall knivhendelser. Forsvarergruppen skal ta kontakt med politidirektoratet for å undersøke hvilken vurdering som er gjort av hjemmelsgrunnlaget for slike visitasjoner, samt tilkjennegi vårt syn på dette.

d) Brev fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) til Riksadvokaten.
Styret har fått oversendt et brev fra DRK til Riksadvokaten, av DRK. Brevet gjelder en forespørsel om møte med Riksadvokaten vedr. endring i behandlingen av rettsmedisinske sakkyndige erklæringer i straffesaker.  Styret tar brevet til orientering, og skal sende innspill til Riksadvokaten og de andre partene i brevvekslingen.

e) Møte med Sivilrettsforvaltningen.
Forsvarergruppen har årlige eller jevnlige møter med ulike tilgrensende instanser, Sivilrettsforvaltningen inkludert. Styret er i dialog med Sivilrettsforvaltningen om møtedato.

f) Aktørmøte i Borgarting lagmannsrett.
Det skal avholdes aktørmøte med Borgarting lagmannsrett mandag 17. april 2023. Det er satt av 40 plasser for advokater. Påmelding skjer til Advokatforeningen via denne lenken: Aktørmøte i Borgarting lagmannsrett (provisoevent.no). Frist for påmelding er 26. mars 2023. Forsvarergruppen oppfordrer medlemmene til å møte.

g) Stipend for høsten 2023.
Strafferettsstipendet for høsten 2023 er nå lansert. Stipendet gis til 1-2 studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett, straffeprosess eller straffegjennomføringsrett. En del av tilbudet til Forsvarergruppen er at vi ordner kontorplass. Fristen for å søke er 1. mai 2023. Mer informasjon finnes her: https://www.advokatforeningen.no/om-advokatforeningen/prosjekter/advokatforeningens-strafferettsstipend/.

h) Funn og anbefalinger fra FNs kvinnekomité.
Styret har fått oversendt funn og anbefalinger fra FNs kvinnekomité fra MRU. Komiteen anbefaler bl.a. at Norge innretter definisjonen av voldtekt med internasjonale standarder basert på manglende samtykke. Anbefalingen tas til orientering.

i) Geografisk fordeling av Forsvarergruppens medlemmer.
Advokatforeningen har kartlagt den geografiske fordelingen av Forsvarergruppens medlemmer. Styret tar notatet til orientering.

j) Referat fra Yngre forsvarere.
Representant for Yngre forsvarere, Andreas Seehusen Karlsbakk, redegjorde for gruppens arbeid. Herunder kommende sosiale sammenkomster og arrangementer.
Det minnes om at Fullmektighåndboken finnes på Advokatforeningens nettsider. Der er den også tilgjengelig for nedlastning.

3) Forsvarergruppens høstseminar.
Styret minner om at høstseminaret er berammet til 20.-22. Oktober 2023.
 Påmeldingsskjema blir send ut til medlemmene straks over påske.

4) Medlemshenvendelse vedr. honorar for fengslingsoppdrag i helgene.
Styret mottok en medlemshenvendelse i tilknytning til Forsvarergruppens arbeid med helligdagskompensasjon for forsvarere. Forsvarergruppen har tidligere tatt opp problemstillingen i innspill til salærrådet, og vil følge opp problematikken i fremtidige innspill.

5) Forespørsel fra Advokatforeningen om innspill til arrangementer under Arendalsuka 2023.
Advokatforeningen skal ha et arrangement om forsvarerens rolle i rettsstaten under Arendalsuka.

6) Oppdatering om innspill til sivilsamfunnets rettsstatsmelding 2023.
Styret arbeider med oppdatering og nye innspill til Advokatforeningens rettsstatsmelding.

7) Eventuelt 

 Neste styremøte er berammet til:
18.04.2023 kl. 17:00.
Advokatforeningen
Universitetsgt. 9

 

Med vennlig hilsen

STYRET I FORSVARERGRUPPEN