Sertifisert mekler

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningskonflikter og private konflikter. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Meklingsstedet og forbredelserPresentasjonMeklingsdokumenterInnsamling av informasjonSystematiser de problemområdene som skal løsesLøsningsforslagRollen til den sertifiserte mekler 

MEKLINGSSTEDET OG FORBEREDELSER

 • Tenk gjennom hva denne konflikten dreier seg om.
 • Ved valg av plassering i rommet – vær nøye med plassering og vær oppmerksom på balansen.
 • Lag en plan for meklingen. Er det flere meklere må rollene drøftes og fordeles.

PRESENTASJON

 • Presenter deg selv og om nødvendig partene.
 • Forklar din rolle.
 • Forklar følgende begreper:
  • Meklerens upartiskhet
  • Partenes frivillighet
  • Konsekvenser av taushetsplikt
  • Intet er avtalt før alt er avtalt.
  • Partene bør ha noe å gi.
  • Alternativet til mekling er dom
 • Forklar prosessen for partene.
 • Få partenes samtykke til prosessen.
 • Informer om timeforbruk og fremdriftsplan.

MEKLINGSDOKUMENTER

 • Gi partene skriftlig informasjon om den sertifisert meklingen.
 • Forklar og be om underskrift på avtale om mekling.
 • Avklar med partene om de ønsker en  evaluering av prosessen og resultatet.

Forslag til bekreftelse av oppdrag og forslag til meklingsavtale kan lastes ned nedenfor.

Innsamling av informasjon

 1. Du lytter og tar notater.
 2. Du bestemmer deg for hvem som skal begynne, samtidig som du lytter reflekterende.
 3. Still åpne spørsmål.
 4. Lytt på en slik måte at du fanger opp følelser, verdier og temaer som er viktig for den enkelte part.
 5. Du må hele tiden minne partene om at de er i en frivillig meklingssituasjon, at de fritt  kan komme med alle opplysninger uten å frykte sanksjoner. Fremkommer det imidlertid opplysninger om grove kriminelle forhold eller personlighetsforstyrrelser, bør mekleren straks vurdere å avslutte meklingen.
 6. Hold også separate møter med partene hver for seg. Partene vil da kunne snakke friere og ta opp forhold de ikke ønsker å dele med den annen part av strategiske hensyn.
 7.  

SYSTEMATISER DE PROBLEMOMRÅDENE SOM SKAL LØSES

 • Skriv opp temaene på tavle/flipover godt synlig for partene, bruk nøytralt språk som er forståelig for begge parter.

LØSNINGSFORSLAG

 • La partene komme med flest mulig løsningsforslag.
 • Legg til rette for flest mulige kreative løsningsforslag fra partene.

Erfaring viser at det er lettere å få til løsninger som partene selv er med på å utvikle, enn forslag som kommer fra andre.

Partene kan også mot slutten av meklingen be om meklerens vurdering eller forslag vedrørende de tvistepunkter de ikke har kommet til enighet om. Noen vil hevde at dette ikke er forenlig med meklerens nøytralitet. Det avgjørende må være at dette skjer på partenes initiativ, og at de er enige om det. Det bør ikke være avtalt på forhånd at mekleren skal gi sin vurdering dersom partene ikke kommer til enighet. Det vil i så fall binde partenes åpenhet, trygghet og tillit til mekleren under prosessen. 

ROLLEN TIL DEN SERTIFISERTE MEKLER

Sertifisert mekler er nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og sin konfliktkompetanse til rådighet, men det er partene selv som har herredømme over prosess og resultat. Partene kan være representert ved egne advokater i tillegg, men disse deltar i prosessen kun som rådgivere.


En sertifisert mekler er ikke dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.


Grunnprinsippene er de samme i meklingen enten det dreier seg om en familiekonflikt, en nabotvist, et konflikt mellom forbruker og forhandler, en stor forretningskonflikt eller konflikter mellom folkegrupper.

Her kan du finne meklere som er sertifisert av Advokatforeningen.