Haugaland og Sunnhordland krets

Nyhet

Referat fra samarbeidsmøte

Samarbeidsmøte mellom Haugaland og Sunnhordland tingrett, Advokatforeningen, Familievernkontoret og sakkyndige vedr. foreldretvistsaker

Tid:                7. juni 2024 kl. 08.30

Til stede:        Tingretten: Helga Hågenvik, Sigrid Cabot og Leif Egil Holstad. 
                        Familievernkontoret (FVK): Jan Morten Anvedsen og Asle Helgeland
                        Advokatforeningen: Ingrid Lauvås og Cecilie A. Aarvik
                        Sakkyndig: Solveig Furre
             

Sted: Tingrettens lokaler

Åpning v/Hågenvik.
Orientering om ny ledelse i tingretten. Det er lyst ut konstitusjon som tingrettsdommer i 6 måneder fra medio august for Haugesund og Stord.

Vi snakket om organisering av møtene med familievernkontor, advokater og sakkyndige. 
Vi tre som deltar nå fortsetter i disse møtene, og vi utgjør barnefaglig utvalg i tingretten. 
Hågenvik orienterte også om Nasjonal faggruppe for barnesaker i domstolen.

Det er mangel på sakkyndige i foreldretvistsakene både lokalt og sentralt. Hågenvik opplyste at vi har fått en ny lokal sakkyndig, Ingvill Synnøve Lønning, som jobber ved Helse Fonna, psykisk helsevern. Oddbjørn Hove er hennes veileder.

Tingretten arrangerer Barnefaglig seminar torsdag 24. oktober 2024 på Quality Hotel Maritim, med en bolk før lunsj og en etter. Tema er samvær for barn mellom 0-3 år og samværsvegring. Det sendes ut invitasjon i uke 24. Vi undersøker nærmere hvordan vi skal gå frem for at seminaret skal godkjennes som kurstimer for etterutdanning av advokatforeningen og psykologforeningen.

Vi drøftet de mest kompliserte foreldretvistene, problemstillinger i disse mv, både fra FVKs, advokatenes og rettens perspektiv. 

FVK hadde fått en forespørsel fra BUF-etat vedr. tilsyn i saker for retten, med spørsmål om 
Lie og Stølsnes kunne delta på et av våre møter. De kan da orienterte om støttet tilsyn. Vi var enige om at de inviteres til neste møte, og Helgeland vil gi dem beskjed om dette. 

Aarvik tok opp en problemstilling vedr. separat mekling ved FVK, f.eks. når den andre ikke er orientert om anmeldelse, klient gir info om redsel osv. Anvedsen og Helgeland orienterte om hvordan de vurderte separate mekling ved FVK, herunder når det foreligger besøksforbud/ dom, påstand om vold mv. Det er i utgangspunktet høy terskel for å beslutte dette. FVK må ha litt info, og vurderer dette. De prøver også å tilrettelegge for felles mekling, trygge den ene, når det er grunnlag for det. Det ble opplyst at ingen får kjennskap til hvorfor det besluttes separat mekling, det gis ingen begrunnelse og kan ikke påklages. 

Lauvås tok opp om hva som er vår praksis vedr. om dommer samtaler med sakkyndig i forkant av saksforberedende rettsmøte. Advokatene usikre på hva som er praksis da det gjøres ulikt i Haugesund og på Stord. Dette skaper også usikkerhet hos klientene. Det er viktig med åpenhet om det som skjer da det ellers kan bli usikkerhet om hva dommer legger vekt på. Furre sa at det for hennes del var greit å møte samtidig med dommer, og ikke ha møte med dommer i forkant. Dette gjorde de imidlertid i Sør-Rogaland tingrett, når hun er sakkyndig der. Det gjøres ulikt i Haugesund og på Stord. Vi tar en runde internt på dette.

Vi snakket om det å bytte dommer i saken. Det er på en side bra å ha samme dommer pga kunnskap om saken, men skifte må vurderes om det er skrevet midlertidig avgjørelse. Dommer skal også bare legge vekt på det som fremkommer i HF. Partene må ha tillit til systemet og dommeren. Spørsmål om mulig dommerskifte bør kanskje tas opp og avklares av dommeren i saksforberedende rettsmøte, om saken går til HF. 

Lauvås tok opp at vi som dommere må være bevisst på når vi under HF skal oppfordre til at «partene må snakke sammen», da dette kan føre til at det inngås forlik som partene føler seg presset til og som ikke er til det beste for barnet. 

Furre nevnte at hun i Sør-Rogaland tingrett fikk tilgang til saksdokumentene ved at hun som sakkyndig ble lagt inn som «meddommer» i aktørportalen. Dette er tatt opp internt hos oss før, men vi tar en ny runde på om dette kan være en løsning også hos oss. 


Neste møte blir fredag 6. desember 2024 kl. 12.00-14.00 i tingretten.

Møtet ferdig kl. 10.30.

Leif Egil referent.