Kretsene

Advokatforeningen er delt i 19 kretser, som hver har sitt kretsstyre. Kretsstyret har bl.a. til oppgave å lede kretsens virksomhet.

Virksomhet i kretsene

Kretsene skal ivareta lokale medlemmers interesser, og er et bindeledd mellom kretsens medlemmer og Advokatforeningens sentrale organer.

Hver krets har et styre som leder dens virksomhet, forvalter kretsmidlene, organiserer lokal kursvirksomhet og andre aktiviteter, innkaller til kretsmøter med mer.

Forholdet til sentrale organger

Kretsstyret kan gi uttalelser i saker som er lagt frem for Advokatforeningens hovedstyre eller representantskap.

Lederen i hver krets sitter i Advokatforeningens Representantskap. De største kretsene har i tillegg ekstra representanter.

Forholdet til disiplinærsystemet

Ved mistanke om kritikkverdige forhold vedrørende en advokats forvaltning av klientmidler med videre, skal kretsstyret rapportere til Tilsynsrådet.

I eksklusjonssaker skal hovedstyret innhente uttalelser fra det kretsstyret hvor medlemmet har sitt forretningssted. Når en advokat er ekskludert fra foreningen, kan kretsstyret henstille om at hovedstyret skal oppheve eksklusjonen.