Haugaland og Sunnhordland krets

Informasjon om møter med tingretten

Advokatforeningen hadde møte med Haugaland og Sunnhordland tingrett 29.09.23.Formålet var å få på plass rutiner for samarbeidsmøter, slik at medlemmene blir best mulig informert og ivaretatt. 

Tingrettsdommer Schmidt vil lage interne rutiner for domstolen. 
Informasjon om tidspunkt og agenda for møter vil bli sendt ut til medlemmene per mail via Advokatforeningen, slik at medlemmer får komme med input til agenda. Retten ønsker at to advokater som jobber med det aktuelle temaet deltar i hvert møte. Dersom flere ønsker å delta må vi tilstrebe å la deltakelse gå på omgang. 
Det skal sendes ut referat fra møtene til medlemmene per mail. 

Møte mellom tingretten, familievernkontoret, de sakkyndige og advokatforeningen 19. desember 2023 


Møtet blir 19.12 kl 08:30 i tingrettens lokaler i Haugesund, og er relatert til foreldretvister.  

Det blir en runde rundt bordet der alle får komme med nyheter og innspill. 
Familievernkontoret redegjør for sakstilfanget fra tingretten og om det er spesielle ting en må ha fokus på. 

Retten vil presentere den nye faggruppa for barn som ledes av tingrettsdommer Hågenvik. Planlegging av tverrfaglig kurs neste høst blir tema. 

Det er ønskelig at to advokater deltar i møtet.  
Ber om tilbakemelding innen 27.10. om hvem som har mulighet til å delta. Tilbakemeldingen sendes til Elisabeth Rød per mail
Dersom noen har tema de ønsker skal tas opp i møtet sendes det til Rød innen samme frist.   

Legger ved informasjon om Faggruppe barn. Haugaland og Sunnhordland tingrett
Gruppa skal sikre barnefaglig kompetanse og utvikling av saker etter barneloven, barnevernloven og straffesaker med barn under 18 år. 


Møte med tingretten og påtalemyndigheten 1. november 2023 kl  12:00- 14:00

Det skal avholdes samarbeidsmøte mellom tingretten, påtalemyndigheten og advokatforeningen 1. november 2023. I Advokatforeningen er de faste bistandsadvokatene og forsvarerne invitert til å delta. 
Samtlige aktører vil informere om status,  saksbehandlingstid/ resurs situasjonen,  eventuelle utfordringer og rutiner.

Dersom noen har tema de ønsker skal tas opp, ber en om at det meldes til Rød per mail innen 27.10.