Trøndelag krets

Nyhet

Behandling av sivile saker ved Trøndelag tingrett

Advokatforeningen, Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen etablerte høsten 2023 en arbeidsgruppe for å utarbeide nye retningslinjer for behandling av sivile saker. Nestleder/tingrettsdommer Selvaag ved Trøndelag tingrett har vært med i arbeidsgruppen som nå har levert sitt arbeid. Veilederne var bl. a. tema på advokatenes fagdager i slutten av mai.

Her finner du de nye veilederne for behandling av sivile saker.

De gjelder de «vanlige» tvistesakene med økonomisk verdi i spennet fra småkrav (kr 250.000) til «storkrav» (5 millioner). Veilederne gjelder også advokatene.

Trøndelag tingrett tar sikte på å legge om kursen i samsvar med de veiledningene som nå er kommet. Det krever en god del av advokatene og av domstolen. I tingretten vi må gå fra «baktungt» til mer «fortungt» arbeid – bl. a. må vi i tingretten forberede oss bedre og styre prosessene tidligere og tydeligere. Eksempelvis ønsker vi å skreddersy dagsorden til planmøtene som blir enda viktigere enn i dag. Av advokatene forventer veilederne klarere og færre innlegg til domstolen; eksempelvis bør det normalt ikke være behov for lengre stevninger og tilsvar enn 5-6 sider, og materiale som ikke skal brukes i retten bør ikke fremlegges. Omfanget av høytlesing i retten må reduseres.

Noe av bakgrunnen for de nye veilederne er Stortingets anmodningsvedtak (618/2023) der regjeringen ble bedt om å utrede «hvordan partens sakskostnader i sivile saker kan bli lavere». Veilederne legger opp til normering av rettsmøtetid som et virkemiddel for å begrense advokatenes tidsbruk. Eksempelvis forventes saker med tvistesum på inntil kr 1 mill. å bli behandlet innenfor 1 rettsdag. Saker om barnevern, foreldretvister, avhendings-/bustadsoppføringssaker og arbeidsrettssaker forventes normalt å bli gjennomført innenfor 1,5 rettsdag.  

I Trøndelag er vi gode på samhandling og dialog, og vi gjør mye bra sammen. Dette samarbeidet er viktig for å lykkes med den kulturendringen som forventes av oss nå. I bunn og grunn handler dette om folks tilgang til domstolene. Ambisjonen vår fremover må være at vi forbedrer tvisteløsningen med enda mer målrettede og tillitsskapende prosesser.

Vi håper å få noe tid til sammen med dere i høstens Rørosseminar, og inviterer nå til en digital smaksprøve for å komme i gang med det taktskiftet som var intensjonen bak tvisteloven. Vi tilbyr i første omgang 3 alternativer med varighet på 45 minutter:  

  • Torsdag 20. juni kl. 12:00
  • Torsdag 27. juni kl. 08:15
  • Torsdag 15. august kl. 08:15

Meld deg på til med opplysning om hvilken dag du vil delta så får du tilsendt lenke til møtet. Ta gjerne med deg en kollega eller to. Ønsker dere andre opplegg så setter vi pris på tilbakemelding.

Avslutningsvis nevner jeg at Trøndelag tingrett ønsker å være en åpen domstol. Her finner dere oversikt over tingrettens organisering, spesialisering og retningslinjer for saksfordeling.

 

Leif Otto Østerbø
Sorenskriver / Dåapmoestovleåejvie
Trøndelag tingrett / Tröödelagen digkiereakta 

 

Deltakelse på dette kvalifiserer til 1 etterutdanningstime for medlemmer av Advokatforeningen.