Vestland krets

Nyhet

Informasjon om endring i rammer for og gjennomføring av samvær med støttet tilsyn

Bufetat, region vest har ansvar for gjennomføring av støttet tilsyn i samsvar med bl. § 43 a, tilhørende forskrift og departementets veileder Q1220 B.

Fra høsten 2023 vil Bufetat, region vest endre praksis i tråd med veilederen. Praksisendringen vil innebære at samvær med støttet tilsyn som hovedregel vil bli gjennomført av terapeuter ved familievernkontorene i våre lokaler og/eller i uteområde i umiddelbar nærhet til kontorene. Endringen medfører at tilsyn normalt bare kan gjennomføres i familievernkontorenes normalarbeidstid, og ikke på kveldstid eller i helger.

Ordningen med eksterne tilsynspersoner vil utfases, jamfør familievernkontorenes ansvar i henhold til veileder.

Vi oppfordrer tingrettene til å benytte forhåndskontakten mellom retten og Bufetat/familievernkontorene (se vedlagt kontaktliste) til å avklare i den enkelte sak om den er egnet for samvær med støttet tilsyn og avklare mulige rammer for tilsynet før retten fastsetter tilsyn.

Se hele informasjonsbrevet fra Bufetat her.