Valgkomiteen

Valgkomiteen skal de årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Valgkomiteens oppggaver

De årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, skal valgkomitéen skal legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Ved innstillingen skal det i størst mulig grad sørges for at hovedstyret får en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, fagområder, type praksis, kjønn, alder og geografisk tilknytning.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret.

Valg til valgkomiteen foretas det år det velges hovedstyremedlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges for én periode. Et medlem av valgkomiteen som ikke kan gjenvelges, er likevel valgbar som leder.

Av valgkomiteens medlemmer velges to fra Oslo krets, ett fra de øvrige østlandskretser, ett fra vest- og sørlandskretsene og ett fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge kretsene.

Leder Hjort, Jens Johan Advokatene Rekve, Pleym & Co
Medlem Balke, Ida Helene Braastad Advokatfirma Lohne Krokeide AS
Medlem Berle, Paal-Henrich Harris Advokatfirma AS
Medlem Thore, Susanne Munch Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Tveøy, Sicilie Advokatfirmaet Hjort AS