Internasjonale organisasjoner

Justissektoren og advokatprofesjonen blir stadig mer internasjonal. Advokatforeningen har et tett samarbeid med flere internasjonale foreninger og organisasjoner for advokater og advokatforeninger – noe som bidrar til å gi faglige impulser og internasjonal politisk innflytelse.

CCBEEYBAIBAUIAICBILACAIJAECBACEEBAIILACE

CCBE

Conseil Consultatif des Barreaux Européens er organisasjonen for europeiske advokatforeninger. Totalt er mer enn 30 europeiske lands advokatforeninger, med mer enn én million advokater, representert I CCBE. Organisasjonen har sitt hovedsete i Brussel. Advokatforeningen er medlem. www.ccbe.eu

EYBA

The European Young Bar Association er organisasjonen for unge advokater i Europa. Organisasjonen fremmer interaksjon og bygger nettverk mellom medlemmene, organiserer fagkonferanser med mer. Advokatforeningen er medlem. www.eyba.org

IBA

The International Bar Association er verdens største og ledende organisasjon for advokater og nasjonale advokatforeninger. Mer enn 50.000 advokater og over 200 advokatforeninger er medlemmer i IBA. Organisasjonen arbeider tett på internasjonale juridiske reformer, og øver innflytelse på utviklingen av advokatrollen verden over. Advokatforeningen er medlem. www.ibanet.org

UIA

Union International des Advocats er verdens eldste globale organisasjon for advokater. Foreningen arbeider for advokatrollen og gode rettsstatlige prinsipper, fasiliterer kompetanseutveksling mellom advokater i ulike land, og forsvarer advokater som utsettes for forfølgelse eller andre brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Advokatforeningen er medlem. www.uianet.org

ICB

The International Criminal Bar ivaretar forsvarernes og bistandsadvokatenes interesser overfor Den internasjonale straffedomstol; ICC. Organisasjonen benytter også det franske navnet Barreau Pénal International (BPI). Advokatforeningen er medlem. www.bpi-icb.com

ILAC

International Legal Assistance Consortium formidler kvalifiserte jurister som kan bidra under gjenoppbyggingen av rettsstater etter nasjonale konflikter og andre katastrofer katastrofer. Hovedkontoret er i Stockholm. Advokatforeningen er medlem. www.ilac.se

AIJA

Association International des Jeunes Advocats er en global organisasjon for advokater og virksomhetsjurister under 45 år. http://www.aija.org

ECBA

The European Criminal Bar Association er en uavhengig organisasjon for europeiske forsvarsadvokater. Organisasjonen engasjerer seg i forsvarsadvokatens interesser, og arbeider for rettsikkerhet og menneskerettigheter over hele verden. Advokatforeningen er medlem. www.ecba.org

CEEBA

Chief Executives of European Bar Associations er en sammenslutning av generalsekretærer i de europeiske advokatforeningene. Advokatforeningen er medlem.

IILACE

International Institute of Law Association Chief Executives er en sammenslutnining av generalsekretærer og andre ledere fra advokatforeninger over hele verden. Advokatforeningen er medlem.