Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov

I oktober 2014 ble utredningen «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» med retningslinjer for bruk av sakkyndighet i domstolene levert Advokatforeningen.

Utredningen er utarbeidet av et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten, og inneholder 10 konkrete forslag til retningslinjer for bruk av sakkyndige. Utvalgets innstilling var enstemmig. 

Alle de fire organisasjonene har gitt sin tilslutning til innstillingen og oppfordrer sine medlemmer og ansatte til å ta retningslinjene i bruk.

Retningslinjene er utformet med sikte på at de ikke bare skal være til bruk for de juridiske aktører i rettspleien, men også for de sakkyndige selv, for medier og for allmennheten for øvrig.

Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene