Eierskap – særregler for advokatselskaper

For å sikre at advokatens rådgivning ikke er påvirket av utenforliggende hensyn, er det særregler for eierskap i advokatselskaper.

For å sikre at advokatens rådgivning ikke er påvirket av utenforliggende hensyn, er det særregler for eierskap i advokatselskaper. En eier (eller deltager) må utøve en «vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste», jf. dl. §231 andre ledd første punktum. Det er ikke krav til yrkesaktivitetens art eller tilknytningsform; en kan være ansatt eller oppdragstaker. Det er heller ikke krav om at deltakeren er advokat; både advokater og andre medarbeidere kan være eiere.

Andeler i et advokatselskap kan også eies av et annet selskap. Men det er da krav om at det eiende selskap må være eid av personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i det eide selskapets tjeneste, jf. dl § 231 andre ledd andre punktum. Videre må det eiende selskap bare drive advokatvirksomhet eller annen virksomhet med naturlig tilknytning til dette, og driften må utøves av advokater eller andre som har adgang til å utøve slik virksomhet.