Andre foretaksformer

Advokatvirksomhet kan også organiseres i andre selskapsformer som for eksempel samvirkeforetak.

Etter samvirkeloven defineres et samvirkeforetak som en sammenslutning som har til hovedformål å fremme den økonomiske interessen til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på annen måte. Forutsetningen er at avkastningen, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, enten blir stående i virksomheten eller blir fordelt mellom medlemmene på grunnlag av deres omsetning med sammenslutningen. Det er i forarbeidene til loven uttalt at advokatvirksomhet er type virksomhet som kan drives som samvirkeforetak. 

Medlemmene i et samvirkeforetak har ikke personlig ansvar for foretakets gjeld, men den enkelte advokat vil være ansvarlig iht. domstollovens regler.

Holdingselskaper er ikke uvanlig i næringslivet for øvrig. Dette kan være hensiktsmessig dersom man ønsker å separere virksomheter og ha et aksjeselskap som konsernspiss. For advokatvirksomhet synes dette å være mindre relevant på grunn av det personlige ansvarsforholdet.

Etter domstollovens regler er det imidlertid anledning til å ha slike organisasjonsmodeller. Dl. § 231 bestemmer at andeler i et selskap som driver advokatvirksomhet kan eies av et annet selskap, forutsatt at “holdingselskapets” eiere driver sin virksomhet i det eide advokatselskapets tjeneste. Holdingselskapet må også oppfylle kravene i dl. § 231 fjerde til sjette ledd.