Høyesterettsprøven – Fortrinnsrett til prøvesak

Det kan som utgangspunkt bare være en prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett. En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett, avgjøres av Advokatforeningen.

Fortrinnsrett til prøvesak

Det kan som utgangspunkt bare være en prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett.

En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett til å være prøveadvokat, avgjøres av Advokatforeningen. Etter å ha mottatt begrunnelse fra advokatene som ønsker å være prøveadvokat om hvem som bør få fortrinnsrett, utarbeider Advokatforeningens sekretariat en innstilling som fremlegges for Advokatforeningens hovedstyre.

For sin avgjørelse følger hovedstyret disse retningslinjene:

Den advokat som har tatt ut ankeerklæring har fortrinnsrett, hvis ikke særlige grunner foreligger og under ellers like forhold.

Som særlige grunner nevnes:

  • Der hvor en eller flere av advokatene har ført saken i flere instanser, har den fortrinnsrett som har ført saken for flest instanser.
  • Saker hvor det består et særlig tillitsforhold mellom klient og advokat.
  • Dersom sakens advokater ikke tidligere har hatt befatning med saken og den advokat som representerer den ankende part ikke har tatt ut ankeerklæringen, har den advokat som først fikk henvendelse i saken fortrinnsrett. Dersom det dreier seg om en overdragelse av en prøvesak fra en kollega, må overdragelsen ha manifestert seg i en ytre begivenhet av bestemt art som kan nøyaktig tidfestes.
  • Fortrinnsretten til å benytte en sak til prøvesak forutsetter at advokaten fyller de betingelsene som stilles til en prøveadvokat på det tidspunkt motparten melder seg til prøve.

Avgjørelsen om hvilken advokat som skal få fortrinnsrett, treffes som hovedregel av Advokatforeningens hovedstyre i møte. Dersom det haster med avgjørelsen kan partene samtykke i at saken avgjøres av Advokatforeningens leder alene. 

Høyesteretts ankeutvalg vil som hovedregel følge Advokatforeningens avgjørelse om fortrinnsrett.

Høyesteretts ankeutvalg kan unntaksvis gi tillatelse til at det er to prøveadvokater i en sak. Etter ankeutvalgets praksis må de hensyn som taler for samtykke til to prøveadvokater i saken, enten enkeltvis eller samlet, ha en særlig tyngde for at dispensasjon skal gis.

Etter at Advokatforeningen har avgjort hvilken advokat som har fortrinnsrett til prøvesak for Høyesterett, kan den advokaten som ikke fikk fortrinnsrett, søke ankeutvalget om å få møte som prøveadvokat nr. 2.

Advokatveiledningen

Høyesterett har utarbeidet en veiledning for advokater. Formålet med veiledningen er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å oppfylle de krav som forventes, og å bidra til et godt samspill. Veiledningen gir svar på mange praktiske spørsmål om anke, anketilsvar, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Den gir også detaljert informasjon om krav og forventninger til skriftlige og muntlige innlegg og gir også mange konkrete råd om hvordan oppdraget i skranken kan løses på en god måte.

Retningslinjer for utarbeidelse av digitale utdrag er tatt inn i veiledningen. Høyesterett ønsker at faktiske og juridiske utdrag utarbeides digitalt.

På Høyesteretts nettside kan du lese mer om advokatveiledningen og om forberedende kurs i saksforberedelse og prosedyre.