Oppstart av advokatvirksomhet

Når du skal etablere egen advokatvirksomhet gjelder de alminnelige regler for drift av næringsvirksomhet. I tillegg gjelder spesielle regler for drift av advokatvirksomhet.

Les mer

Interne oppdragsrutiner

Gode rutiner for behandling av advokatoppdrag er viktig: Advokatforeningen anbefaler at alle firmaer utarbeider en samlet fremstilling av sine oppdragsrutiner. Vi presenterer derfor et eksempel på hvordan en intern oppdragshåndbok kan bygges opp.

Les mer

Personopplysninger

Advokater behandler ofte sensitive personopplysninger, noe som stiller strenge krav til informasjonssikkerheten. All advokatvirksomhet må følge reglene i personopplysningsloven og det er særlig viktig å ha tilfredsstillende rutiner og internkontroll.

Les mer

Hvitvasking

På denne siden finner du informasjon om hvitvaskingsregelverket. Du finner også forslag til interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner.

Les mer

Arkiv

Mens advokaten praktiserer, er oppbevaring av klientarkivet ikke underlagt noen særskilt lovgivning. Lovverket setter likevel visse rammer.

Les mer

Veiledning for Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR blir stadig viktigere, også for advokater og advokatfirmaer. CCBE har engasjert seg gjennom å utarbeide god veiledning innen CSR i Guidance I og Guidance II.

Les mer

Advokaters bruk av IKT-verktøy

Hvilken teknologi vi benytter i advokatvirksomhet er i rask utvikling. Utviklingen bringer med seg juridiske utfordringer hvor man må finne løsninger selv om jussen ikke er skrevet for den teknologien som anvendes. Under går vi inn på anbefalte løsning...

Les mer

Avvikling av advokatvirksomhet

I forbindelse med nedlegging av advokatvirksomhet er det sentralt å sørge for at klientenes saker ivaretas, enten ved avslutning av klientforholdet eller ved overføring til ny advokat.

Les mer

Erstatningssaker mot advokater - slik unngår du feil

Advokatforeningen har gjennomgått meldte skadesaker til AIG Europe Ltd, som er sikkerhetsstiller og forsikringsgiver på Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring til enkeltadvokater og de mindre og mellomstore...

Les mer