Krav i Regler for god advokatskikk

RGA slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet og klientens krav på fortrolighet, men også for eksempel hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet.

I domstolloven § 224 første og andre ledd heter det:

Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. Det hører til kravet om god advokatskikk blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientenes tarv tilsier, og at oppdrag skal utføres tilstrekkelig hurtig.

Den Norske Advokatforening kan utarbeide nærmere regler for hva som skal anses som god advokatskikk. Reglene kan stadfestes av Kongen og har i så fall virkning som forskrift.

Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12. Regler for god advokatskikk gjelder dermed for alle advokater med virke i Norge, uavhengig av om advokaten er medlem av Advokatforeningen eller ikke.

Formålet med Regler for god advokatskikk er å sikre at advokaten i sitt virke, etterlever de grunnleggende etiske prinsippene i et sivilisert rettssamfunn.

Regler for god advokatskikk slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet, klientens krav på fortrolighet og advokatens taushetsplikt.

Men Regler for god advokatskikk regulerer også hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet. Videre sier reglene noe om når du kan frasi deg et oppdrag, når du kan nekte å utlevere dokumenter til klienten og når det foreligger en interessekonflikt, slik at du må si nei til et oppdrag.

Reglene stiller også krav til advokatens salær, både beregningen av det og hva det kan bestå av. Og etter reglene plikter du å opplyse klienten og undersøke muligheten for fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring.

Mange av bestemmelsene i Regler for god advokatskikk er konkrete og entydige, som at du i en prosess ikke, uten motpartens samtykke, kan påberope deg forlikstilbud som er fremsatt av motparten eller motpartens advokat, eller nevne at motparten har sagt seg villig til å forlike saken, jf. RGA pkt. 4.5.

Du skal heller ikke henvende deg direkte til motparten når motparten er representert ved advokat. Unntatt er dersom sterke grunner taler for henvendelsen og det ikke har vært mulig å få kontakt med advokaten, som uansett skal orienteres om henvendelsen og grunnen til den, jf. RGA pkt. 5.3.

Det er viktig å ha rutiner som sikrer at advokatvirksomheten drives i henhold til Regler for god advokatskikk. Advokatforeningen har utarbeidet forslag til en generell sjekkliste med spørsmål du bør stille deg ved henvendelse om et nytt oppdrag og undersøkelser/kontroller som bør foretas, se Advokatvirksomhet/klientbistand.

Om det foreligger en overtredelse av Regler for god advokatskikk avgjøres av disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden.