Markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Etter markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften plikter selger av tjenester til forbrukere å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig.

Dersom du som advokat tilbyr dine tjenester til forbrukere skal du gi fullstendig pris på de tjenestene du tilbyr, jf. prisopplysningsforskriften § 10 første ledd. Dersom stykkprisen på den enkelte tjeneste varierer innenfor et bestemt intervall, skal du oppgi høyeste og laveste pris innenfor intervallet. Du er også pliktig å oppgi eventuelle minstepriser. Dersom du ikke informerer om annet, skal alle materialer og ytelser, også fra underleverandør som inngår i tjenesten, være inkludert i prisen. Dersom det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste, skal du i stedet informere om hvordan prisen på den enkelte tjeneste blir beregnet.

Alle priser det opplyses om skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter, jf. forskriften § 3.

Det er viktig å merke seg at prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste som er lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Dersom du/advokatvirksomheten har en hjemmeside, skal hjemmesiden ha en prisliste, jf. forskriften § 11 første ledd.

Dersom klienten ber om det, er du etter prisopplysningsforskriften § 12 videre pålagt å gi skriftlig pristilbud til klienten før avtale om en bistand inngås. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.

Brudd på prisopplysningforskriften vil normalt bli ansett som en overtredelse av Regler for god advokatskikk, jf. ADA 1999-D16.