Tjenesteloven

Tjenesteloven pålegger deg som advokat å gi en rekke opplysninger til potensielle kunder.

Etter tjenesteloven § 20 første ledd skal du uoppfordret opplyse om følgende:

  • Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Yrkestittelen er advokat og tittelen er gitt i Norge. I tillegg skal du opplyse om eventuelt bransjeorgan hvor du er registrert. Medlemskap i Advokatforeningen er en slik registrering.
  • Obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. I den forbindelse skal kontaktinformasjon til sikkerhetsstiller (forsikringsselskapet) oppgis, i tillegg til det geografiske dekningsområde for sikkerheten.
  • Klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen – om hvor klienten kan få nærmere informasjon om ordningen og om vilkårene for å benytte den. Opplysningsplikten er oppfylt ved at det henvises til nedenstående side om disiplinærsystemet, og at det opplyses at det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse.
  • Ditt navn, foretaksform, adresse og eventuelle andre opplysninger som gjør at klienten kan henvende seg raskt til deg.
  • Registrering i Foretaksregisteret eller annet offentlig register med tilstrekkelige opplysninger til å identifisere deg som advokat.

Opplysninger som etter tjenesteloven § 20 annet ledd skal gis på forespørsel fra tjenestemottaker er:

  • Advokatfirmaets alminnelige avtalevilkår, innholdende klausul om verneting og lovvalg.
  • Prisen på tjenesten, dersom den er fastsatt på forhånd i en prisliste eller på annen måte.
  • Etiske regler og tiltak som iverksettes for å unngå interessekonflikter.

Etter tjenesteloven § 20 tredje ledd kreves at opplysningene gis eller gjøres tilgjengelige for potensielle kunder på en klar måte før avtale blir inngått. Av forarbeidene til tjenesteloven fremgår at opplysningsplikten etter § 20 første ledd kan oppfylles ved at opplysningene gis direkte til tjenestemottaker, eller gjøres tilgjengelig på det sted avtalen inngås eller tjenesten ytes, på tjenesteyterens hjemmeside eller på annen egnet måte. Det er Advokatforeningens anbefaling at opplysningene gjøres tilgjengelige på advokatfirmaets hjemmeside.

Advokatforeningen har utarbeidet et forslag til standardtekst som oppfyller kravene tjenesteloven § 20 stiller. Teksten skal ligge på advokatfirmaets hjemmeside. 

Standardtekst – Tjenesteloven

[Advokat NN / advokatfirma X, adresse Y, kontaktinformasjon, organisasjonsnummer i foretaksregisteret.] Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er «advokat». Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for [5 eller 8] millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar tjenesteyter kan pådra seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er [navn på forsikringsselskapet med adresse og org.nr.]

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Du har også plikt til å innta opplysninger om klageordningen i informasjonsmateriale som eventuelt beskriver tjenesten i detalj, og om tiltak som er iverksatt for å unngå interessekonflikter, se tjenesteloven § 20 tredje ledd siste setning. I Advokatforeningens forslag til oppdragsbekreftelse er dette inntatt. Om Advokatforeningens pålegg om bruk av skriftlig oppdragsbekreftelse og Advokatforeningens forslag til oppdragsbekreftelse, se.

Merk at det gjelder særlige regler om prisopplysning ved salg av advokattjenester til forbrukere.

Du kan lese mer om markedsføringslovens krav til prisopplysning og prisopplysningsforskriften her.