Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Alle virksomheter som skal kreve inn mva på varer og tjenester de selger, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Som hovedregel må alle næringsdrivende, herunder advokater, som har omsatt for mer enn 50 000 kroner de siste 12 månedene betale, kreve inn og rapportere merverdiavgift.

Merverdiavgiftsloven er lite spesifikk hva gjelder hvilken enhet som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. I mval. § 2-1 henvises det til «næringsdrivende» eller «offentlig virksomhet» som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Etter mval. § 2-2, som er relativt sentral mht. hvilken enhet som skal registreres, henvises det til «virksomhet» og «avgiftssubjekt». Etter mval. § 1-3 første ledd bokstav d) er et avgiftssubjekt «den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret». Praksis er likevel relativt klar, idet registreringsplikten gjelder den privatrettslige organisering som faktisk er valgt; AS/ASA/ANS/DA eller annen selskapsform, stiftelse, forening og offentlig virksomhet, evt. personlig drevet næring.

Merk at du ikke har rett til å fakturere med merverdiavgift, og til å føre fradrag for merverdiavgift på noe du kjøper, før virksomheten har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Se Altinn for mer informasjon om Merverdiavgiftsregisteret.

Se Skatteetaten for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.