Må jeg registrere personvernombud hos Datatilsynet?

Etter personvernforordningen har visse typer av private virksomheter plikt til å ut utpeke et personvernombud.

Personvernombudet skal være en person med dybdekunnskap om personvernlovgivning og - praksis som skal bistå virksomheten med å føre tilsyn med den interne overholdelsen av forordningen. Etter personvernforordningen artikkel 37 skal private virksomheter utpeke personvernombud hvis:

  • virksomhetens hovedvirksomhet består i å behandle personopplysninger på en måte som innebærer regelmessig og systematisk overvåkning av personer i stor skala, eller
  • virksomhetens hovedvirksomhet består i å behandle særlige kategorier personopplysninger eller personopplysninger knyttet til straffedommer og straffbare forhold i stor skala.

Advokatvirksomheter som driver ordinær advokatvirksomhet faller i utgangspunktet utenfor kretsen av virksomheter som må utpeke personvernombud. Dette har særlig sammenheng med at advokatvirksomheters hovedvirksomhet normalt ikke består i verken å overvåke personer eller behandle særlige kategorier personopplysninger.

Enkelte typer advokatvirksomheter vil imidlertid kunne omfattes av kravet etter artikkel 37, eksempelvis større advokatvirksomheter som hovedsakelig driver innenfor strafferetten, personskaderetten eller på annen måte driver virksomhet som faller inn under vilkårene ovenfor.

Advokatvirksomheter bør derfor uansett vurdere hvorvidt et personvernombud bør utpekes eller ikke. Vurderingen bør være skriftlig og grunngitt.

Til hjelp for vurderingen har Datatilsynet en forenklet trinn-for-trinn-veiledning på sine nettsider.

Virksomheter som oppretter personvernombud, skal registrere ombudets kontaktopplysninger hos Datatilsynet.

I de aller fleste tilfellene gjøres dette via Altinn.