Adgangen til å gi rettsråd og opptre i rettergang i advokatloven

Ved advokatloven senkes kravene til dem som kan gi rettsråd utenfor rettergang, ved at enhver kan gjøre dette. Samtidig videreføres reglene om hvem som kan oppnevnes som forsvarer og bistandsadvokat, samt bistå under ordningen med fri rettshjelp.

Gjeldende rett er i utgangspunktet at ervervsmessig rettshjelpsvirksomhet krever advokatbevilling. Det er imidlertid en rekke unntak fra denne hovedregelen, jf. domstolloven § 218:

  • Rettshjelpere (jurister) kan gi rettsråd, jf. § 218 annet ledd nr. 1
  • Revisorer kan bistå med selvangivelser, skatteklager og lignende, jf. § 218 annet ledd nr. 2
  • Personer med kompetanse på spesielle rettsområder (for eksempel sosionomer innenfor helserett) kan gi rettsråd på de aktuelle områdene, jf. § 218 annet ledd nr. 3
  • Spesielle rettshjelpstiltak (for eksempel Juss-Buss) kan gi rettsråd, jf. § 218 annet ledd nr. 3
  • Utenlandske advokater kan yte rettsråd etter nærmere regler i advokatforskriften, jf. § 218 annet nr. 4
  • Integrert rettshjelp kan være tillatt som bitjeneste til en hovedvirksomhet. For eksempel kan arkitekter gi rettsråd i forbindelse med en byggesak, jf. § 218 femte ledd

Advokatloven fastsetter at enhver kan yte rettslig bistand utenfor rettergang. Jurister som yter rettslig bistand som ledd i næringsvirksomhet, må stille sikkerhet for erstatningsansvar som kan pådras. Det stilles ikke særskilte krav til andre.

I tråd med ønsket fra våre medlemmer, har Advokatforeningen arbeidet for at domstollovens regulering av adgangen til å gi rettsråd, i det vesentlige videreføres. Vi mener at de nye reglene vil gi publikum vanskeligheter med å orientere seg blant tilbyderne av rettshjelp, og at mange vil ha dårlige forutsetninger for å vurdere kvaliteten på den bistand som tilbys.

Samtidig er vi tilfreds med at reglene om hvem som kan yte juridisk bistand etter reglene i straffeprosessloven og reglene om fri rettshjelp, ikke endres. Det er her tale om saker av stor velferdsmessig betydning for den enkelte. I disse sakene er det helt nødvendig at den som har rett på bistanden, sikres bistand av god kvalitet.

Reglene om hvem som kan opptre som prosessfullmektig videreføres i det vesentligste.