Lovpålagt etterutdanning

Advokatloven stiller krav om etterutdanning for alle advokater.

I dag er det bare medlemmer av Advokatforeningen som er pålagt å ta etterutdanning. Med advokatloven innføres det et etterutdanningskrav for alle advokater. Omfanget av etterutdanningen og de nærmere detaljene i ordningen vil bli fastsatt i forskrift.

Advokatforeningen anser regelendringen som et naturlig virkemiddel for å nå et av hovedformålene ved loven, nemlig å sikre publikum advokattjenester av høy kvalitet. En rekke andre yrkesgrupper er i dag underlagt lovpålagt etterutdanningskrav, slik som revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og visse grupper helsepersonell.

At det nå innføres et etterutdanningskrav for alle advokater, vil likestille Norge med de fleste andre vestlige land.