Stortinget sier nei til krav om separate klientkontoer

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i advokatloven. En samlet justiskomité uttalte at det ikke er nødvendig med særskilt klientkonto for hver enkelt klient.

I utkastet til ny advokatforskrift som var på høring høsten 2023, ble det foreslått en plikt til å opprette separate klientkontoer for hver klient. Advokatforeningen uttalte seg da kritisk til forslaget, etter en bred intern høring i foreningen. Advokatforeningen viste til at et slikt krav vil være vanskelig å gjennomføre, både for banker og advokater.

I forbindelse med at Stortinget behandlet regjeringens forslag til endringer i advokatloven, viet Justiskomiteen spørsmålet oppmerksomhet i sin innstilling i saken, og uttalte at en slik plikt ikke er nødvendig. For komiteen var det viktig at reglene om behandling av klientmidler som skal gis gjennom den nye advokatforskriften, er proporsjonale og ikke pålegger bransjen byrder som går lengre enn det formålet tilsier.

Et annet spørsmål som stod sentralt i Stortingets behandling av lovendringene, var spørsmålet om reguleringen av forsikringsadvokatene. En forsikringsadvokat er en advokat som er ansatt i et forsikringsforetak, og som kan utøve advokatvirksomhet som en del av rettshjelpsforsikringen. I proposisjonen ga regjeringen uttrykk for at reguleringen reiser EØS-rettslige problemstillinger som må utredes nærmere. Stortinget var på sin side ikke enig i at et slikt utredningsbehov foreligger, og ba regjeringen om å forskriftsfeste at forsikringsadvokater kan utøve advokatvirksomhet som en del av rettshjelpsforsikringen i tråd med høringsutkastet.

Du kan lese mer om advokatloven på vår tema-side om loven