Taushetsplikten i advokatloven

I advokatloven blir taushetsplikten endelig uttrykkelig lovfestet.

Advokatloven innebærer i det vesentlige en kodifisering av gjeldende rett om taushetsplikten. Alle advokater omfattes av bestemmelsen, uavhengig av om de er advokater i advokatforetak, internadvokater eller organisasjonsadvokater, og uavhengig av om de er advokater i privat eller offentlig sektor.

Nytt er at loven uttrykkelig regulerer situasjoner hvor man frem til nå har måttet vurdere konkret hvorvidt opplysninger kan åpenbares eller ikke, slik som ved advokatfirmaets vurdering av interessekonflikter og lignende. Loven slår fast at taushetsplikten ikke er til hinder for at advokaten bruker opplysningene «i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av lovbestemte krav til advokatvirksomheten, driften av advokatvirksomheten og alminnelig kontorhold».

Etter dette kan advokaten med lovhjemmel, bruke taushetsbelagte opplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine administrative plikter og rutiner, blant annet for å føre regnskap, gjennomføre konfliktsjekker internt ved kontoret, ha arkiv og andre interne systemer, herunder klientregister, faktureringssystemer med videre.

Loven slår også fast at taushetsplikten ikke er til hinder for at advokaten i nødvendig utstrekning bruker opplysningene til å inndrive utestående krav mot klienter eller betalere, eller til å ivareta sine interesser dersom klienter fremmer innsigelser eller retter krav mot advokaten.

Advokatloven inneholder også regler om den videre bruk av informasjon som er innhentet ved unntak fra taushetsplikten, som ved opplysningsplikter som går foran taushetsplikten. Her lovfestes at den som får tilgang til opplysningene i medhold av unntak fra taushetsplikten, i utgangspunktet bare kan bruke opplysningene til det formålet unntaket skal ivareta.

I loven er det også tydeliggjort at unntak fra taushetsplikten bare gjelder opplysninger advokaten har mottatt i forbindelse med juridisk rådgivning hvor dette er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt i lov eller i medhold av lov. Dette er i tråd med EMK artikkel 8.

På Lovdata finner du bestemmelsene om taushetsplikt i §§ 32 og 33.