Vilkår for advokatbevilling i advokatloven

Advokatloven medfører ingen større endringer i vilkårene for å oppnå advokatbevilling.

Advokatlovutvalget foreslo å fjerne prosedyrekravet, erstatte advokatkurset med en advokatutdanning tilsvarende minimum 30 studiepoeng, utvide kravet til praksistid fra to til tre år, og la all juridisk virksomhet telle som praksistid (dagens hovedregel er som kjent at praksisen må relatere seg til virksomhet som advokatfullmektig).

På vegne av medlemmene har Advokatforeningen arbeidet for Advokatlovutvalgets forslag om å innføre et semesterstudium som erstatning for dagens ordning med erfaring som advokatfullmektig, prosedyrekrav og advokatkurs, skulle legges bort.

Foruten krav om mastergrad i rettsvitenskap og krav hederlig vandel og skikkethet, stilles det etter forslaget krav om to års praksis, herunder som advokatfullmektig og bestått advokatkurs. I tillegg videreføres prosedyrekravet. Innholdet i prosedyrekravet vil bli fastsatt i forskrift. Advokatforeningen har i forbindelse med forskriftsarbeidet tatt til orde for at prosedyrekravet bør kunne bli oppfylt på flere måter enn i dag, blant ved gjennomføring av en fiktiv rettssak.