Statistikk fra disiplinærordningen

Statistikk over innkomne og behandlede klager i Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden i 2023. Statistikk fra tidligere år nederst på siden.

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget fikk ikke inn nye saker i 2023. Som et ledd i overgangen til nytt disiplinærsystem som kommer med advokatloven, vedtok Advokatforeningens representantskap å stoppe inntaket av nye klagesaker i disiplinærutvalget med virkning fra 1. januar 2023.  Disiplinærutvalget ferdigbehandlet pågående saker i 2023, og avviklet deretter sin virksomhet.

Utvalget behandlet 174 saker i løpet av året, utfallet av disse er vist i figuren under. Hold musepekeren over figuren for ytterligere informasjon.

 

Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 27,3 prosent.

 

 

Disiplinærnemnden

Fra og med 1. januar 2023 behandler Disiplinærnemnden alle klager på advokat. Overgangen til en-instansbehandling har ført til en betydelig økning i saksmengden til nemnden.

Disiplinærnemnden fikk inn 615 saker i 2023, mer enn en tredobling sammenlignet med året før. 49 av sakene ble trukket.

Nemnden behandlet 338 saker i løpet av året. Av disse var 260 saker med nemnden som førsteinstans, og 78 med nemnden som ankeinstans. Utfallet av alle nemndens saker er vist i figuren under.

 

Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 27,1 prosent.

 

For saker med Disiplinærnemnden som ankeinstans fordeler resultatet av behandlede saker seg slik:

 

 

 

Statistikk fra tidligere år

Statistikk for 2022

Statistikk for 2021

Statistikk for år før 2021 (pdf-rapporter):

Disiplinærnemnden

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Disiplinærutvalget

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014