Interessekonflikt i barnevernssak, uttalelse av 28. oktober 2003

Etikkutvalgets uttalelse av 28. oktober 2003 gjaldt spørsmålet om det var i samsvar med Regler for god advokatskikk at en mor og hennes sønn med egne partsrettigheter, var representert i en omsorgsovertakelsessak av advokater som arbeidet i et kontorfellesskap.

Etikkutvalget viste til Regler for god advokatskikk punkt 3.2, som gjelder interessekonflikter. Utvalget viste videre til punkt 3.2.6, om at reglene også gjelder for advokater som driver virksomhet i kontorfellesskap eller lignende. Utvalget uttalte at forholdet derfor må vurderes på samme måte som om det hadde vært den samme advokat som hadde bistått begge parter.

Videre uttalte utvalget at spørsmålet måtte avgjøres på grunnlag av bestemmelsen om dobbeltrepresentasjon i punkt 3.2.2. Utvalget fremhevet at det ikke forelå motstridende interesser mellom moren og sønnen på daværende tidspunkt, men påpekte at spørsmålet som måtte vurderes var om det forelå noen risiko for at slik motstrid vil kunne oppstå. Etter punkt 3.2.2 kreves det at risikoen må være «klar».  Hvor klar risikoen må være, må vurderes på bakgrunn av hovedregelen i punkt 3.2.1.

På bakgrunn av de opplysninger utvalget fikk om det faktiske grunnlaget i den aktuelle saken, uttalte utvalget at det ikke kunne se at det forelå noen klar risiko for at det kunne oppstå interessemotstrid mellom mor og sønn. Det ble særlig vist til at mor og sønn hadde et sammenfallende syn på omsorgsovertakelsesspørsmålet, og at det ikke fremgikk av opplysningene at det forelå noen vesentlige spørsmål til behandling som de var uenig i. Utvalgets konklusjon var på denne bakgrunn at det ikke ville være i strid med god advokatskikk at mor og sønn ble representert av advokater som var i et kontorfellesskap.