Presisering fra hovedstyret 7. mars 2007

Hovedstyret tok uttalelsen fra etikkutvalget til orientering med den presisering at slik hovedstyret ser det er Regler for god advokatskikk punkt 5.2 ikke til hinder for at det internt i et advokatselskap eller -fellesskap lages avtaler om fordeling av selskapets/fellesskapets overskudd. Dette må også gjelde der en deltaker har kortere permisjon fra selskapet/fellesskapet.