Presisering fra hovedstyret 7. mars 2007

Hovedstyret tok uttalelsen fra etikkutvalget til orientering, med følgende presisering:

Slik hovedstyret ser det, er Regler for god advokatskikk punkt 5.2 ikke til hinder for at det internt i et advokatselskap eller -fellesskap lages avtaler om fordeling av selskapets/fellesskapets overskudd. Dette må også gjelde der en deltaker har kortere permisjon fra selskapet/fellesskapet.