Eiendeler og verdifastsettelse

Man kan velge å avvikle advokatpraksisen ved nedleggelse eller ved salg. I begge tilfeller oppstår spørsmål om det er verdier i virksomheten, i så fall hvilke og om det er mulig å få økonomiske fordeler ut av disse.

Verdien av en advokatvirksomhet knytter seg til ulike materielle og immaterielle verdier. Det vil også være ulike forpliktelser knyttet til virksomheten.

De eiendelene og forpliktelsene som normalt finnes og som kan hensyntas ved salg eller nedleggelse av virksomheten er:

Materielle eiendeler

 • inventar og kontormaskiner som enten kan være leaset eller er eiet,
 • fast eiendom dersom man eier egne lokaler,
 • datautstyr; hardware,
 • programvare og opparbeidede databaser; software,
 • kompetansebase i form av nevnte databaser og kunnskap hos virksomhetens eventuelle ansatte,
 • kundefordringer / honorarreserve,

Kontrakter

 • verdi av leiekontrakt til lokaler dersom man har en leie under markedsnivå,

Immaterielle eiendeler

 • klientportefølje,
 • "varemerke"/ logo og navn (firma),
 • renommé/omdømme og markedsposisjon lokalt,
 • kontaktnettverk,

Gjeld og forpliktelser

 • gjeld,
 • forpliktelser knyttet til ansatte herunder pensjonsforpliktelser,
 • forpliktelser knyttet til løpende kontrakter.

Advokatforeningen har ingen retningslinjer for verdifastsettelse av advokatvirksomheter eller av eiendelene i en advokatpraksis, siden fastsettelsen i stor grad avhenger av både konkrete og lokale forhold.

Normalt er det sjelden store verdier i eiendelene i en advokatpraksis. Datautstyr, software, spesialutviklet programvare og databaser kan imidlertid tenkes å ha en viss verdi, siden kjøpende advokat slipper å starte fra scratch.

Videre kan verdsettelse av kjernen i virksomheten; klientporteføljen/klientlistene, reise tvil. Klientporteføljens eventuelle verdi varierer med flere faktorer, som porteføljens stabilitet, reell konkurranse om klientene i det lokale markedet, størrelsen på klientene, muligheten for tilleggs-/mersalg av tjenester til klientene mm. Ikke minst vil det være avgjørende for overføringsverdien av porteføljen om hele eller deler av porteføljen avhenger av selgende advokats relasjon til klientene. Det at klientene har fritt advokatvalg, at valg av advokat er personlig og at man ikke har garanti for at klientene vil følge med til en ny advokat gjør en verdifastsettelse av klientporteføljen usikker.

For å lese om kontorfellesskap og uttreden og opphør, se boken "Organisering av advokatvirksomhet" kap. 5.7, 5.9.7 og 5.10.

For å lese om ANS og DA og avslutning av selskapsforhold, se boken "Organisering av advokatvirksomhet" kap. 6.7.

For å lese om AS og oppløsning, se boken "Organisering av advokatvirksomhet" kap. 7.2.5 og 7.4.7.