Melde opphør: Skatteetaten, Tilsynsrådet, sikkerhetsstiller/forsikringsgiver og Advokatforeningen

Det er viktig at advokatvirksomheten avvikles på riktig måte for å unngå forpliktelser etter at virksomheten er lagt ned.

Skatteetaten – sletting fra Merverdiavgiftsregisteret

Mva-melding skal leveres av alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når merverdiavgiftspliktig omsetning opphører fordi virksomheten opphører skal det sendes melding om sletting fra Merverdiavgiftsregisteret. For å unngå tvangsmulkt må melding om sletting av advokatvirksomheten sendes til Merverdiregisteret. Melding om sletting sender du på skjemaet «Samordnet registermelding».

På altinn.no finner du «Samordnet registermelding».

På Skatteetaten.no får du veiledning i det å avvikle en virksomhet.

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må beregne, rapportere og betale merverdiavgift av varebeholdning og driftsmidler når virksomheten opphører. Rapporteringen gjøres via den siste mva-meldingen.

Har du driftsmidler igjen i virksomheten din når den opphører må disse verdivurderes/takseres og tas ut til eget bruk, eller selges. Avskrivningsskjemaet må i slike tilfeller sendes inn sammen med skattemeldingen din. Eventuelle inntekter i løpet av avviklingsåret melder du på skattemeldingen som du leverer året etter inntektsåret.

På altinn.no finner du avskrivningsskjemaet og mer informasjon om rapportering til Skatteetaten.

Tilsynsrådet – Opphørsmelding

Ved avvikling av advokatvirksomhet skal det gis melding til Tilsynsrådet. Melding om opphør skal gis skriftlig. Opphørsmeldingen må inngis av advokaten selv/innehaver av advokatbevillingen.

Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. 

Tilsynsrådet vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke finnes klientmidler og at regnskapsført klientansvar i advokatvirksomheten er brakt ned i kr 0 på korrekt måte på avviklingstidspunktet.

Advokatvirksomheten vil først bli registrert som opphørt av Tilsynsrådet når melding om dette er mottatt.

Sikkerhetsstiller/forsikringsgiver – Opphør av forsikring

Avvikling av advokatvirksomheten må også meldes til sikkerhetsstiller/forsikringsgiver. Dersom du benytter Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet, sendes skriftlig meling om oppsigelse av sikkerhetsstillelsen og forsikringen til

En del advokater ønsker å avvikle advokatvirksomheten per 31. desember, bl.a. for å unngå årlige avgifter knyttet til virksomheten, herunder årspremien for sikkerhetsstillelse og forsikring. Det hender imidlertid at alt ikke er klart for avvikling til 31. desember, og at det er behov for å følge opp de siste sakene og klientene de første månedene av det nye kalenderåret. Det er imidlertid viktig å være klar over at du ikke kan drive advokatvirksomhet, ei heller i svært liten grad, uten å stille sikkerhet for virksomheten. Sikkerhetsstillelsen og forsikringen bør derfor ikke sies opp før all advokatvirksomhet er avsluttet. I tilfelle du har behov for sikkerhetsstillelse og forsikring inn i det nye kalenderåret, tilbyr Advokatforeningen en korttidsforsikring for tre måneder. Det er en forutsetning at du underretter Advokatforeningen om at du ønsker korttidsforsikring innen 31. mars det enkelt år.

Advokatforeningen – Endret medlemskapstype

Selv om advokatvirksomheten avvikles, håper vi du ønsker å videreføre medlemskapet i Advokatforeningen.

Dersom du skal bli pensjonist kan du i forbindelse med avviklingen gå over til pensjonistmedlemskap. Som pensjonistmedlem kan du benytte Advokatforeningens medlemstilbud og du vil fortsette å motta Advokatbladet.

Endring av medlemskapstype til pensjonistmedlemskap og oppdatering av kontaktopplysninger, kan du gjøre på Min side.

Dersom du etter avviklingen av advokatvirksomheten skal begynne i stilling som ansatt advokat ber vi om at du endrer kontaktinformasjon på Min side.

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemskap, å endre medlemskapstype eller vedrørende endring av kontaktopplysninger og innlogging på Min side, må du gjerne sende en e-post til