Eksterne veiledninger og hjelpemidler

Andre advokatorganisasjoner, myndigheter og internasjonale organer har utarbeidet nyttige veiledninger mv. som kan være til hjelp for norske advokater. Nedenfor følger et utvalg av disse.

Lovkommentar

I 2021 ble «Hvitvaskingsloven – lovkommentar» av Jon Petter Rui, Gunnar Holm Ringen og Kristine Frivold Rørholt utgitt.

Lovkommentaren er også tilgjengelig digitalt på Juridika.

Hvitvasking.no

Hvitvasking.no er opprettet av Finanstilsynet og Økokrim. Her legges det ut aktuelt stoff om hvitvasking, i tillegg til at nettstedet inneholder flere henvisninger til andre relevante verktøy. Her finner du også informasjon om rapportering til Økokrim.

Les mer på hvitvasking.no

Indikatorlister på hvitvasking og terrorfinansiering

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en liste over indikatorer på mistenkelige transaksjoner for advokater. Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim har utarbeidet en generell liste over indikatorer på terrorfinansiering. Begge listene er unntatt offentlighet og skal ikke deles utenfor den rapporteringspliktige institusjonen. Medlemmer kan få listene tilsendt etter henvendelse til 

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har utarbeidet en veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Den er sist oppdatert 9. september 2021.

Les veiledningen på Tilsynsrådets nettsider.

Finanstilsynet

Finanstilsynet har egne nettsider med introduksjon til temaet hvitvasking og terrorfinansiering og lenker til sine rundskriv. Rundskrivet kan gi relevant veiledning også for advokater.

Her finner du Finanstilsynets nettsider om hvitvasking.

«A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering» (Oktober 2014)

CCBE (Foreningen for europeiske advokatforeninger), IBA (International Bar Association) og ABA (American Bar Association) har sammen utarbeidet en veileder for advokater for å oppdage og forebygge hvitvasking. Veiledningen inneholder det meste en advokat trenger å vite om hvitvasking og gir advokater en praktisk referanse for alle uttrykk og akronymer som røde flagg, CDD, STR, FATF med mer.

The FATF Recommendations

FATF (Financial Action Task Force) ble opprettet etter initiativ fra G7-landene i 1989, og har som formål å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I FATF Recommendations gir FATF medlemslandene en anbefaling til hvilke tiltak som bør settes i verk for å bekjempe hvitvasking. EU-direktivene om hvitvasking bygger på disse anbefalingene. Anbefalingen har blitt revidert flere ganger etter vedtakelsen i 2012 og er sist oppdatert i mars 2022.

På FATFs nettsider kan du lese The FATF Recommendations

FATF – Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals

På FATFs nettsider kan du laste ned veiledning som gir en innføring i risikobaserte kundetiltak for advokater.

FATF – Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

På FATFs nettsider kan du laste ned veileder som beskriver risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering på advokatvirksomhetens område.

FATF – Mutual Evaluation Report Norway, 2014

Norges etterlevelse av FATFs anbefalinger ble evaluert av FATF i 2014.

På FATFs nettsider kan du lese rapporten som beskriver resultatene av evalueringen.

Det danske Advokatsamfundet

Advokatsamfundets nettsider inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig også for norske advokater.

Advokatsamfundet.dk

Det svenske Advokatsamfundet

Også hos det svenske Advokatsamfundet kan du finne nyttig stoff om hvitvasking.

Advokatsamfundet.se

Law Society of England and Wales

Advokatforeningen i England og Wales har en stor mengde informasjon på sine nettsider, herunder et omfattende «Practice note».

Les mer på Law Society of England and Wales sine nettsider