Klientkonto og hvitvasking

Denne artikkelen forklarer hvorfor bruk av klientkonto er forbundet med risiko for hvitvasking og terrorfinansiering og hva advokater kan gjøre for å redusere risikoen.

Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022

Den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) utarbeides av Økokrim og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) annethvert år. I NRA 2022 er risikoen for at advokater blir misbrukt til hvitvasking økt fra moderat til betydelig, sammenliknet med NRA 2020. «Betydelig risiko» er nivå 3 av 4. Bruk av klientkonto trekkes frem som den største trusselen.

Hvorfor er bruk av klientkonto forbundet med risiko for hvitvasking?

Dersom advokaten ikke har kunnskap om formålet bak en transaksjon, hvor midlene kommer fra, hvem midlene skal utbetales til, hvem klienten er, osv., er det en risiko for at advokatens klientkonto blir misbrukt i forbindelse med hvitvasking. Hvitvaskingsregelverket skal motvirke dette, ved blant annet å pålegge rapporteringspliktige advokater å utarbeide rutiner og å gjennomføre kundetiltak.

Banker er også rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og har plikt til å gjennomføre kundetiltak overfor sine kunder. Dette omfatter både advokaten som har klientkonto og advokatens klienter (som er reelle rettighetshavere til midlene på kontoen), se hvitvaskingsforskriften § 4-8. På grunn av advokatens taushetsplikt om klientforholdet, kan ikke advokater alltid svare på bankers spørsmål om kundetiltak. Heller ikke myndighetene får kontrollert etterlevelse av regelverket.

Selv om den rapporteringspliktige advokaten har plikt til å foreta kundetiltak etter hvitvaskingsloven, kan det være et problem at banken ikke får informasjon om hvem klientene er. Manglende transparens betyr at bruk av felles klientkonto alltid kan innebære en viss risiko for hvitvasking, sett fra myndighetenes side.

Merk at bruk av klientkonto i seg selv ikke er ensbetydende med at advokaten er underlagt hvitvaskingsloven. Hvorvidt oppdraget er omfattet av loven, beror på om vilkårene i hvitvaskingsloven § 4 (2) bokstav c er oppfylt.

Straffelovens bestemmelser om uaktsom medvirkning til hvitvasking gjelder generelt. Bruk av klientkonto er alltid en risikofaktor, sett fra bankers og myndigheters side, på grunn av advokatens taushetsplikt.

Eksempler der advokatens klientkonto kan bli misbrukt:

  • Transaksjoner
  • Klient ønsker bruk av klientkonto uten at det har tilknytning til et pågående oppdrag
  • Oppgjør til eller fra konto endres underveis (i transaksjon og escrow)
  • Klienten betaler forskudd på salær som advokaten ikke har bedt om
  • Skifte- eller skilsmissesaker. Eksempel: advokaten bistår avdødes slektninger, og det er oppgjør over klientkonto.

Hva bør en rutine knyttet til klientkonto omfatte?  

Et sentralt utgangspunkt er at advokaten selv er klar over den risikoen for hvitvasking som oppstår ved bruk av klientkonto. Advokaten bør ikke ukritisk stille klientkonto til disposisjon, men vurdere formålet med bruk av klientkonto. Vilkårene for bruk av klientkonto bør beskrives i virksomhetens interne rutiner.

Eksempler på vilkår kan være:

  • Det skal foreligge saklig grunn for klientens ønske om å bruke klientkonto. Dersom klienten ikke kan eller vil opplyse om formål, utgjør dette en forhøyet risiko for hvitvasking.
  • Bruk av klientkonto skal kun skje i tilknytning til pågående advokatoppdrag.
  • Bruk av særskilt konto i eller oppgjør via bank skal være vurdert. Hvis begrunnelsen for klientens ønske om bruk av klientkonto er at bankens informasjonskrav ikke kan tilfredsstilles, kan det være et rødt flagg.
  • Der det skal skje oppgjør, bør advokaten innhente hvitvaskingsinformasjon om samtlige parter. Dette gjelder også ved endring av oppgjørsinformasjon.
  • Særskilt godkjennelsesordning.

Advokaten kan også be om samtykke fra klienten til å kunne videreformidle nødvendig antihvitvaskingsinformasjon til banken, på forespørsel. Dersom klienten ikke vil gi slikt samtykke eller ikke vil gi annen informasjon ved gjennomføring av kundetiltak, er dette røde flagg og forholdene bør vurderes nærmere.

Advokaten kan videre vurdere om bruk av klientkonto generelt eller i angitte tilfeller alltid skal anses underlagt forsterkede kundetiltak i henhold til hvitvaskingsloven.

Finans Norge og Advokatforeningen har samarbeidet om en veiledning til hvordan man kan løse de utfordringene som oppstår i forbindelse med bruk av klientkonto.

Her kan du laste ned veiledningen.

På Økokrim sine nettsider kan du laste ned NRA 2022.

Her kan du laste ned EUs supranasjonale risikovurdering (SRNA).

Her kan du laste ned tilleggsdokumentet til SNRA-en (staff working document). 

Her finner du CCBE (Conseil des barreaux européens – Foreningen for europeiske advokatforeninger) sin kommentar til EUs risikovurdering.