Rettskilder

Her har vi samlet de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsregelverket.

Lov og forskrift

Utredninger og proposisjoner

Finanstilsynets rundskriv

Finanstilsynet har utgitt flere rundskriv om hvitvasking. Advokater er ikke direkte omfattet av rundskrivene, men de kan gi relevant veiledning. De kan være nyttige dersom man rådgir foretak som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Rundskrivet om eiendomsmegling gjelder direkte for advokater når de driver eiendomsmeglingsvirksomhet. 

EUs direktiver om hvitvasking

Hvitvaskingsloven av 2018 gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Forskriftsendringer ble gjort i 2021 og 2022 for å gjennomføre deler av EUs femte hvitvaskingsdirektiv.