Hvitvasking og eiendomsmegling

Finanstilsynet har utarbeidet en risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og en samlerapport med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering.

Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking - oppdatert

Finanstilsynet publiserte juli 2019 en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, er utsatt for. Risikovurderingen danner grunnlag for Finanstilsynets prioriteringer på området. Når det gjelder advokater og eiendomsmegling, se særlig pkt. 9.

Finanstilsynet forventer at foretakene, som driver virksomhet som er omfattet av risikovurderingen, følger opp informasjonen som fremkommer ved utarbeidelse og oppdatering av sine risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynets samlerapport med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering

I perioden november-desember 2016 gjennomførte Finanstilsynet et tematilsyn mot eiendomsmeglingsforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket store variasjoner i art og omfang av iverksatte tiltak. I tilsynets samlerapport omtales de forhold som ble avdekket under tilsynet, og som Finanstilsynet finner grunn til å bemerke, bl.a.: plikten til å foreta en vurdering av virksomhetens hvitvaskingsrisiko, plikten til å etablere forsvarlige interne rutiner for å forebygge og avdekke at virksomheten ikke misbrukes til hvitvasking og taushetsplikt.