Rettshjelpsforsikring

Å søke om dekning av salær under klientens rettshjelpsforsikring, er en viktig del av et advokatoppdrag. Unnlatelse av å følge opp – både mot klient og forsikringsselskap – kan utgjøre et brudd på Regler for god advokatskikk.

Regler for god advokatskikkNærmere om selve forsikringenEgenandel og forsikringssumNoen særlige problemstillinger

Regler for god advokatskikk

En advokat plikter å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og dekning under rettshjelpsforsikring, jf. RGA pkt. 3.4. Bakgrunnen for dette er at advokaten må sørge for at informasjonen gis tidsnok med tanke på meldefristene som gjelder under forsikringen. Videre skal advokaten bistå klienten i å undersøke mulighetene for dekning av den konkrete sak og bistå i søknadsprosessen. Pliktene er omfattende, og det vises til Regler for god advokatskikk med kommentarer for en bredere fremstilling.

Hvis forsikringsselskapet gir avslag på kravet om dekning, må advokaten straks melde fra til klienten om dette. Dette skyldes at klienten skal gis anledning til å tidsnok klage på selskapets avgjørelse, samt å vurdere sin egen økonomiske stilling.

Det er viktig å klargjøre med klienten hva som skal skje ved avslag på dekning for å gardere seg mot at klient og advokat har ulike oppfatninger av hva som skal være veien videre. Skal oppdraget likevel utføres, eller skal det avsluttes?

Nærmere om selve forsikringen

Det nærmere dekningsomfanget under forsikringene er angitt i de ulike forsikringsselskapenes forsikringsvilkår og i forsikringsbevis. Dekningsomfanget vil derfor variere. Hos noen selskaper dekkes i en viss grad også idømte sakskostnader.

Det foreligger en utførlig praksis fra Finansklagenemnda som er egnet til å kaste lys over de fleste problemstillinger tilknyttet rettshjelpsforsikringer. Avgjørelsene er søkbare i Lovdata.

Rettshjelpsforsikringer til privatpersoner tilbys som regel ikke som et selvstendig produkt. Imidlertid er det ofte inkludert rettshjelpsdekning i en del andre forsikringer, så som innbo- og husforsikringer. Hvilken forsikring som skal benyttes for den enkelte sak, beror blant annet på i hvilken egenskap klienten er part i tvisten og hva tvisten gjelder.

Rettshjelpsdekninger tilbys i en viss utstrekning også til næringsdrivende i tillegg til rettshjelpsdekning under landbruksforsikring.

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Dette medfører at den absolutte meldefrist er ett år etter at advokat ble engasjert hvis det på tidspunktet for engasjementet forelå en tvist, eller ett år etter at tvist oppstod, hvis det på tidspunktet for tvistens start allerede var engasjert advokat.

Egenandel og forsikringssum

Størrelsen på egenandelen og forsikringssummen varierer fra selskap til selskap. Egenandelen er som regel todelt, slik at det trekkes et fast beløp i bunn, og et variabelt beløp (en prosentsats) av det overskytende utover det faste beløpet. Hvor salærkravet ikke overstiger forsikringssummen, er maksimal erstatning likevel ofte begrenset til den økonomiske interessen i tvisten.

Disiplinærnemnden uttalte i sin beslutning av 28. juni 2002 at det er en forutsetning bak rettshjelpsforsikringen at advokatene innretter seg lojalt overfor forsikringsselskapet, og gir fyldige opplysninger om grunnlaget for salærberegningen og fordelingen av salæret mellom klient og forsikringsselskap. Dette medfører at advokaten ikke uten videre kan frafalle kravet på egenandel.

Noen særlige problemstillinger

Forsikringssummene og egenandelene relaterer seg til klientens utgifter til juridisk bistand. I summene inkluderes merverdiavgift så fremt klienten ikke kan få merverdiavgiften refundert.

Summene for egenandel og maksimal dekning gjelder per tvist. Ofte er det uklart hvorvidt det foreligger én eller flere tvister. Dersom det er flere parter på samme side i samme sak, regnes dette normalt som én tvist med én egenandel og én forsikringsdekning. Består et sakskompleks av flere tvister, vil det også gjelde ulike meldefrister.

Er man i tvil, bør man forhøre seg med selskapet om hvorvidt en (ny) del av sakskomplekset er å anse som en ny tvist, og dermed må meldes særskilt.

Forsikringen dekker sikredes (klientens) nødvendige utgifter. Hvor selskapet har innsigelser mot advokatens salærkrav, er det av Disiplinærnemnden lagt til grunn at selskapet er klageberettiget uavhengig av hva sikrede som klient har godtatt med hensyn til salæret.

Forutsatt at det foreligger en dekningsmessig tvist, dekkes utgifter i forbindelse med at advokaten råder klienten til ikke å gå videre med saken.

Utbetalingen under rettshjelpsdekningene er som regel begrenset til den økonomiske interessen i tvisten. Dette kan medføre at det ikke gis dekning i tvister hvor tvistegjenstanden ikke har noen økonomisk verdi.