Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001, jf. dl. § 224 andre ledd. Ved kongelig resolusjon er reglene tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12.

Regler for god advokatskikk gjelder for alle advokater i Norge, uavhengig av om advokaten er medlem av Advokatforeningen. Brudd på Regler for god advokatskikk kan få disiplinære følger for en advokat.

Regler for god advokatskikk er langt på vei harmonisert med regler som den europeiske advokatorganisasjonen CCBE har vedtatt. 

Regler for god advokatskikk pkt. 1.4 om advokatens forhold til menneskerettighetene ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap 31. mai 2018. Bestemmelsen er foreløpig ikke del av advokatforskriften da bestemmeslen ikke er vedtatt av Kongen i statsråd. Regler for god advokatskikk pkt. 1.4 gjelder derfor foreløpig bare for medlemmer av Advokatforeningen.

På Lovdata finner du regler for god advokatskikk

Her kan du lese regler for god advokatskikk med kommentarer 

Her kan du lese regler for god advokatskikk oversatt til engelsk