Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk gjelder for alle advokater i Norge, uavhengig av om advokaten er medlem av Advokatforeningen.

Innledning

Regler for god advokatskikk (forkortet RGA) ble først vedtatt i 1946 og gjaldt den gang bare for Advokatforeningens medlemmer. I forbindelse med revisjonen av domstolloven i 1996 ble reglene vedtatt som forskrift og inkorporert i advokatforskriften kapittel 12. Reglene gjelder dermed for alle advokater i Norge, uavhengig av om advokaten er medlem av Advokatforeningen. Brudd på reglene kan få disiplinære følger for advokaten.

Endringer av Regler for god advokatskikk kan besluttes av Advokatforeningen, jf. domstolloven § 224 annet ledd. Besluttede endringer kan stadfestes eller forkastes av Kongen i statsråd (Justisdepartementet). Dersom endringen stadfestes, blir den inntatt i advokatforskriften kapittel 12. Departementet har ikke kompetanse til på eget initiativ å vedta endringer i Regler for god advokatskikk. I ny advokatlov vedtatt 12. mai 2022 er dette systemet videreført, jf. lovens § 37. Loven har enn så lenge ikke trådt i kraft.

Relasjonen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet har i alle år vært velfungerende og det er kun én gang foreningens beslutning om en endring ikke er blitt stadfestet, nemlig i 2020 om den nye bestemmelsen om advokatens forhold til menneskerettighetene i Regler for god advokatskikk punkt 1.4. Bestemmelsen gjelder derfor foreløpig bare for medlemmer av Advokatforeningen.

Det foreligger få formelle forarbeider til Regler for god advokatskikk. Advokatforeningens utvalg for advokatetikk (frem til 20. januar 2023, etikkutvalget) utarbeidet derfor en kommentarutgave til reglene som var ferdig i 2005, og som siden 2009 har vært tilgjengelig i elektronisk utgave. Den kontinuerlige oppdateringen av kommentarene er utvalgets hovedoppgave. Ved tolkingen av Regler for god advokatskikk vil kommentarutgaven og praksis fra disiplinærutvalgene (som nå er avviklet) og Disiplinærnemnden være viktige rettskilder. Beslutninger fra disiplinærorganene helt tilbake til 1910 er tilgjengelig på Lovdata.

Her kan du lese Regler for god advokatskikk med kommentarer.

Her kan du lese Regler for god advokatskikk oversatt til engelsk.

Veiledning i bruk av kommentarutgaven

Kommentarutgaven er bygd opp slik at den inneholder alle bestemmelsene i Regler for god advokatskikk med kommentarer samt relevant praksis til hver enkelt bestemmelse. For å komme fra den enkelte bestemmelsen til kommentaren en ønsker å lese må en klikke på noten i den enkelte bestemmelsen.

Et utvalg av praksis fra disiplinærorganene følger ved siden av kommentarene. Det er mulig å lese beslutningene fra disiplinærorganene i sin helhet ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata Pro.

Rettspraksis det vises til i kommentarutgaven kan også leses i sin helhet ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata Pro.

Alternativt kan brukeren søke på stikkord ved bruk av søkemotoren på Advokatforeningens nettside.

Advokatforeningens retningslinjer og anbefalinger, herunder uttalelser fra utvalget for advokatetikk

I tillegg til Regler for god advokatskikk, foreligger det en del retningslinjer og anbefalinger, som er tilgjengelig på Advokatforeningens nettside. Retningslinjene er vedtatt av foreningens representantskap, mens anbefalingene er fastsatt av foreningens hovedstyre.

Brudd på retningslinjene medfører i utgangspunktet ingen disiplinære reaksjoner for advokaten. Det finnes imidlertid flere eksempler fra disiplinærpraksis hvor brudd på de særlige retningslinjene i enkelte tilfeller har medført brudd på Regler for god advokatskikk, og at advokaten dermed har blitt ilagt en reaksjon.

De retningslinjer som foreligger er:

Retningslinjer for forsvarere

Retningslinjer for bistandsadvokater

De anbefalinger som foreligger er:

Anbefaling ved parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for advokatfirmaer ved engasjement av studenter

Anbefaling for advokater med styreverv

Anbefaling for private granskninger

Veiledende normer for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og forsvarere

Praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker

Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier

Dessuten er utvalget for advokatetikks generelle uttalelser om anvendelsen av Regler for god advokatskikk lagt ut på foreningens nettside.

Les uttalelser fra utvalget for advokatetikk