Informasjon til kursarrangører om etterutdanningskravet

Her følger informasjon til arrangør av kurs som kan telle som etterutdanning for medlemmer av Advokatforeningen.

Søknad om forhåndsgodkjenning av kurs og deltakerliste fra kurs for registrering av kurstimer, skal ikke lenger sendes til Advokatforeningen. Siden Advokatforeningen ikke lenger forhåndsgodkjenner kurs, kan eksterne arrangører i sin markedsføring av et kurs, ikke garanterer at et kurs oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning eller nevner Advokatforeningen.

Medlemmene skal selv registrere sin kursdeltakelse hos eksterne arrangører på Min side på advokatforeningen.no Vi anbefaler at det utarbeides et kursbevis, som sendes til kursdeltakerne etter endt kurs. Beviset vil fungere som dokumentasjon av kursdeltakelse. Kursbeviset bør gi følgende opplysninger:

  • Navn på kursarrangør
  • Navn på kursdeltaker
  • Dato kurset fant sted
  • Kursets navn/emne
  • Kort beskrivelse av hva kurset omhandlet
  • Kursets lengde/timeantall
  • Type kurstimer (juridiske timer, ikke-juridiske timer, advokatetiske timer eller eiendomsmeglingsfaglige timer)

Kursets lengde/timeantall

Alle kurs, også e-kurs, må ha minst 45 minutter sammenhengende undervisningstid. Medlemmene kan selv bare registrere hele kurstimer, hvor 45 minutter utgjør 1 kurstime.

Type kurstimer

Kurs som omhandler juss gir juridiske timer. Kurs om ikke-juridiske emner knyttet til advokatvirksomhet gir ikke-juridiske timer.

Kurs om advokatetiske problemstillinger, herunder undervisning i Regler for god advokatskikk, gir advokatetiske timer. I tillegg kan kurs i regelverk knyttet til advokatvirksomhet gi advokatetiske timer, som kurs i advokaters taushets- og fortrolighetsplikt, hvitvaskingsregelverket for advokater, Compliance og ID-kontroll av klienter og antikorrupsjonsarbeid for advokater. Kurs i generell etikk, anses ikke å være undervisning i advokatetikk.

Et kurs kan bestå av ulike typer kurstimer.

Særlig om e-kurs og webinarer

Som for fysiske kurs, må etterutdanningsreglenes vilkår for godkjent etterutdanning være oppfylt.

Alle kurs, også e-kurs, må ha minst 45 minutter sammenhengende undervisningstid. Medlemmene kan selv bare registrere hele kurstimer, hvor 45 minutter utgjør 1 kurstime.

Som for andre kurs, må deltakelse og tilstedeværelse kunne dokumenteres. Det kan gjøres ved fremleggelse av bekreftelse fra kursleverandør på at vedkommende (oppgitt ved navn) har deltatt på og vært til stede under kurset.

Kursleverandører som ønsker å tilby e-kurs, må ha systemer som verifiserer deltagelse/tilstedeværelse.

Som for andre kurs, anbefaler vi at det utarbeides et kursbevis, som sendes til kursdeltakerne etter endt kurs. Beviset vil fungere som dokumentasjon av kursdeltakelse.