Informasjon til kursarrangører om etterutdanningskravet

På denne siden finner du informasjon til deg som vil arrangere kurs som kan telle som etterutdanning for medlemmer av Advokatforeningen.

Kurssøknader og kursregistrering fra kursarrangører skal ikke sendes til Advokatforeningen grunnet ny selverklæringsordning (fra 2019). Medlemmene vil selv registrere sine kurs via Min side.

Advokatforeningen forhåndsgodkjenner ikke kurs, og kursarrangører kan derfor ikke garantere at et kurs vil bli godkjent i sin markedsføring av kurset. Vi vil på bakgrunn av dette ikke gi kursarrangører anledning til å nevne Advokatforeningen i sin markedsføring. Det anbefales heller at følgende setning benyttes:

«Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning»

Dersom man som kursarrangør utsteder kursbevis, vil følgende punkter samsvare med registreringsfeltene på Min side:

 • Kursarrangør
 • Kursdeltakers navn
 • Kursdato
 • Kurstittel
 • Kort kursbeskrivelse
 • Arrangør
 • Timeantall, kun hele timer
 • Timetype (juridiske, ikke-juridiske, advokatetikk)

Særlig om e-kurs og webinarer

E-læringsopplegget må som for andre kurs etter reglene, ha minimum 45 minutter sammenhengende og effektiv forelesningstid for å telle som etterutdanning. For e-kurs og webinarer som ikke har en fast gjennomføringstid, legges arrangørens beregnede gjennomføringstid til grunn.

Som for andre kurs, må deltakelse og tilstedeværelse kunne dokumenteres. Det kan gjøres ved fremleggelse av bekreftelse fra kursleverandør på at vedkommende (oppgitt ved navn) har deltatt på og vært til stede under kurset.

Kursleverandører som ønsker å tilby e-kurs (streaming, webinarer, opptak, apper, på Teams og Zoom m.m.) som tilfredsstiller medlemmenes krav til dokumentasjon av etterutdanningen, må ha på plass nødvendige tiltak for å kunne dokumentere og verifisere deltagelse og tilstedeværelse. Dette kan for eksempel gjøres på følgende måter:

Deltakelse

 • Føring av deltagerliste med informasjon om tidspunkt for på- og avlogging for den enkelte deltaker.

Tilstedeværelse

 • Kontrollspørsmål underveis i kurset med «passing score» for å anse kurset som gjennomført.
 • Be om svar innen kort tidsfrist på ettersendte kontrollspørsmål for bekreftet tilstedeværelse.
 • I mindre grupper hvor det er dialog med deltakerne og/eller deltakerne er synlige på skjerm, kan kursarrangøren bekrefte den enkeltes tilstedeværelse. Det samme gjelder opplegg hvor deltakerne er samlet i et lokale og følger en visning på skjerm og en representant for arrangøren er til stede.
 • I apper og opplæringsprogrammer som krever at deltakeren foretar visse handlinger for å fullføre opplegget, er arrangørens bekreftelse på at vedkommende har kontrollert at deltakeren har gjennomført, tilstrekkelig.

Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon

 • Kursarrangøren må sende kursbevis til deltakerne som bekrefter deltakelse med angivelse av hvor lang tid e-læringsopplegget tok å gjennomføre. Dette skyldes at deltakeren skal kunne dokumentere sin deltakelse overfor Advokatforeningen.

Etterutdanningsreglenes øvrige vilkår for godkjent etterutdanning må også være oppfylt. Legg blant annet merke til at en etterutdanningstime består av 45 minutter, og at det bare kan godkjennes og registreres hele etterutdanningstimer.